Przejdź do treści
! UWAGA !
-

RPO WM 2014-2020, 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.

RPO WM 2014-2020, 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.

 
Gmina Jednorożec w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r. realizuje projekt pt. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.
 
Całkowita wartość projektu: 985 740,87 zł.
dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 788 099,82 zł.
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi poprzez utworzenie Żłobka Samorządowego w Gminie Jednorożec, co w konsekwencji przełoży się na umożliwienie powrotu do zatrudnienia lub jego utrzymanie 19 osób z terenu Gminy Jednorożec sprawującym opiekę nad dziećmi do  lat 3 w okresie 01.07.2019r.-31.12.2021r. Kolejnym celem jest utworzenie 19 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Jednorożec oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
  1. Utworzenie żłobka, w którym dostępnych będzie 19 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie 1.07.2019 r.– 31.12.2019 r.;
  2. Bieżące funkcjonowanie utworzonych 19 miejsc opieki w okresie 1.01.2020r.– 31.12.2021r.
 
GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU stanowią osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie Gminy Jednorożec, w tym:
  1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym;
  2. osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Jednorożec, 02.01.2020 r.ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W JEDNOROŻCU
GOTOWY NA PRZYJĘCIE 19 DZIECI
 
 W ramach projektu pt." Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec" utworzony został Żłobek Samorządowy w Jednorożcu, w którym dostępnych jest 19 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt zapewnia finansowanie ich bieżącego funkcjonowania przez okres 24 miesięcy, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3 będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.