Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Umorzenie odsetek naliczonych po terminie płatności za wodę

UMORZENIE ODSETEK NALICZONYCH PO TERMINIE PŁATNOŚCI ZA POBÓR WODYKOGO DOTYCZY
Osób, których nieruchomość została podłączona do gminnej sieci wodociągowej, a znajdują się
w trudnej sytuacji materialnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o umorzenie (Druk do pobrania w formacie PDF, do otwarcia potrzebny program Adobe Reader).
  2. Załączniki uzasadniające wniosek (wszelkie dokumenty dotyczące dochodów podatnika: zaświadczenie o wynagrodzeniu, odcinek z renty lub emerytury, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o utylizacji zwierząt, zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne) – ksero.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Gminy – pok. nr 8 (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.

OPŁATY
Nie występują.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY
W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku udzielana jest odpowiedź na piśmie. Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Odbiór pisemnej odpowiedzi może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Gospodarki Komunalnej, Pani Anna Kossakowska
pok. nr 5 (I piętro), tel. bezpośredni 751 – 70 – 46 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 46

UWAGI
Wniosek o umorzenie składa się po terminie płatności należności za pobór wody.

PODSTAWA PRAWNA

  • Uchwała Nr XIV/97/2000 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 lutego 2000 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Jednorożec z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Pani Anna Kossakowska
Data aktualizacji: 14.01.2008 r.Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 20.06.2005 r.
Sprawdził: Pan Edward Rumiński, dnia 15.01.2007 r.
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 15.01.2007 r.

wyszukiwarka
szukaj