Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Mazowsze dla czystego powietrza

Mazowsze dla czystego powietrza


Analiza ubóstwa energetycznego dla Gminy Jednorożec (do pobrania .doc)
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jednorożec na lata 2023-2030 (do pobrania .docx)
Dnia 15 maja 2023 r. Gmina Jednorożec podpisała umowę o  dofinansowanie w kwocie 33 856,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „ Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Analizy Ubóstwa Energetycznego dla Gminy Jednorożec” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023". Całkowita wartość zadania wynosi 45 141,00 zł. Zadanie polega na wykonaniu Analizy Ubóstwa Energetycznego oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jednorożec za pomocą firm zewnętrznych.
Konieczność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jednorożec do roku 2030 wynika z wygaśnięcia poprzedniego dokumentu PGN. Brak posiadania aktualnego dokumentu uniemożliwi Gminie pozyskiwanie środków zewnętrznych z naborów, w których kryterium dostępu lub kryterium dodatkowej punktacji jest właśnie aktualny PGN.
Wykonanie dokumentu i realizacja jego zapisów spowoduje:
• Redukcję emisji gazów cieplarnianych,
• Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• Redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jednorożec składać się będzie z trzech etapów:
1.    Opracowanie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie, oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych:
a) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w sektorach i obiektach znajdujących się na terenie Gminy Jednorożec oraz wyliczenie ilości CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenie Gminy Jednorożec w roku bazowym, sporządzonej z wykorzystaniem badania ankietowego (zrealizowanego w ramach w/w zamówienia). Celem opracowania ankiety i przeprowadzenia badania ankietowego wśród mieszkańców gminy w poszczególnych sektorach i obiektach jest uzyskanie danych na temat zużycia energii oraz emisji CO2. Pozyskane dane podczas inwentaryzacji powinny być możliwie jak najdokładniejsze.
b) na podstawie wykonanej szczegółowej inwentaryzacji źródeł emisji w poszczególnych sektorach, branżach gospodarki i obiektach budowlanych na terenie gminy, bazę danych należy wykonać na aktywnych arkuszach kalkulacyjnych MS Excel z założeniami, wyliczeniami i ich zestawionymi wynikami w formie raportu z inwentaryzacji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Jednorożec (w formie tabeli) jak również w formie graficznej.
2. Opracowanie dokumentu planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Jednorożec:
a) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie obejmował cały teren Gminy Jednorożec, wszystkie sektoryi podmioty będące producentami i odbiorcami energii.
b) W Planie winny zostać uwzględnione, w szczególności, następujące elementy sektora publicznego i prywatnego:
- budynki, instalacje i urządzenia (budynki usługowe, mieszkalne, oświetlenie publiczne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa),
- transport publiczny i prywatny,
- lokalna produkcja energii elektrycznej,
- planowanie przestrzenne i planowanie transportu,
- zamówienia publiczne w zakresie termomodernizacji budynków i odnawialnych źródeł energii,
- współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami i zainteresowanymi stronami.
c) Adresatami Planu są:
- Urząd Gminy Jednorożec i jednostki pomocnicze,
- Jednostki organizacyjne Gminy Jednorożec,
- Wspólnoty mieszkaniowe i właściciele nieruchomości,
- Lokalni przedsiębiorcy,
- Organizacje pozarządowe.
Celem planu jest zainspirowanie adresatów planu do działania na rzecz obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności energetycznej.
     3. Opracowanie dokumentacji dotyczącej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.
Konieczność wykonania Analizy Ubóstwa Energetycznego dla Gminy Jednorożec wynika z chęci opracowania gminnego programu wymiany źródła ciepła skierowanych zwłaszcza do osób, których dotyka ubóstwo energetyczne. Posiadanie aktualnego dokumentu umożliwi Gminie pozyskiwanie środków zewnętrznych z naborów, w których kryterium dostępu lub kryterium dodatkowej punktacji jest aktualna Analiza Ubóstwa Energetycznego.
Wykonanie dokumentu i realizacja jego zapisów spowoduje:
• Identyfikację osób ubogich energetycznie,
• Możliwość oszacowania środków niezbędnych do walki z ubóstwem energetycznym,
• Możliwość opracowania programów pomocy dla mieszkańców gminy dotyczących wymiany źródła ciepła.
Analiza Ubóstwa Energetycznego będzie obejmowała cały teren Gminy Jednorożec.
Opracowanie Analizy Ubóstwa Energetycznego dla Gminy Jednorożec składać się będzie z trzech etapów:
1. Zebranie danych ogólnych, które pozwolą scharakteryzować ogólne zjawisko ubóstwa energetycznego na terenie gminy wraz ze wskazaniem udziału mieszkańców narażonych na zjawisko ubóstwa energetycznego. Pozyskanie danych z ogólnodostępnych źródeł (liczba osób pobierających świadczenia i zasiłki, liczba osób zadłużonych). Pozyskanie danych min. z ośrodków pomocy społecznej, organizacji, pozyskanie danych od wydziałów gminnych, sołtysa, fundacji i innych osób mogących posiadać wiedzę w tym zakresie. Pozyskanie danych z EGiB pozwalających na określenie danych tj. funkcja budynku, lokalizacja, powierzchnia.
2. Przeprowadzenie ankietyzacji poprzez druk bezadresowy na terenie całej gminy a następnie szczegółowa identyfikacja osób ubogich energetycznie. Identyfikacja odbędzie się poprzez inwentaryzację telefoniczną lub     w terenie.
3. Opracowanie dokumentu Analizy Ubóstwa Energetycznego dla Gminy Jednorożec.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie dokumentem strategicznym Gminy Jednorożec, w którym zaplanowane zostaną zasady podniesienia efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu będzie również osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Poprzez osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery uzyska się podniesienie standardów życia mieszkańców jak również poprawę ich zdrowia. Opracowanie dokumentu otworzy drogę do pozyskiwania dofinansowań również dla mieszkańców w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.
Celem wykonania Analizy Ubóstwa Energetycznego jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych tym zjawiskiem. Dodatkowo analiza umożliwi oszacowanie środków niezbędnych do walki z ubóstwem energetycznym. Pozyskane dane zostaną wykorzystane do tworzenia form wsparcia dla mieszkańców, co przyczyni się do szybszej wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na terenie naszej gminy. Zadanie to przyczyni się do poprawy warunków życiowych społeczeństwa a także do poprawy stanu środowiska.
 
 
 
  
wyszukiwarka
szukaj