Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości
WNIOSEK O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
I. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm./
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości
  ze zmianami /Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453/
II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Gminy – pok. nr 9 (I piętro) –od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.
Sprawy merytorycznie załatwia:
Gminny Zespół Usług Komunalnych
I piętro, pok. 7
Telefon kontaktowy: 29 751-70-46
email: gmina@jednorozec.pl
III. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości KLIK
Załączniki: (przyjmujemy kserokopie – oryginały do wglądu):
 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis
  z KW, postanowienie sądu o stwierdzeniu spadku);
 • Mapa zasadnicza z zaznaczoną granicą sporną;
 • Wskazanie geodety do przeprowadzenia czynności technicznych związanych
  z ustaleniem przebiegu granic;
 •  Wypis z rejestru gruntów obejmująca nieruchomość podlegającą rozgraniczeniu;
IV. OPŁATA
Nie podlega
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1.  Wszczęcie - wydanie niezwłocznie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, upoważnienie dla geodety do podjęcia czynności technicznych związanych z ustaleniem przebiegu granic,
2.  Rozstrzygnięcie - wydanie:
 -    decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości lub
 -    decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego z uwagi na  ugodę zawartą
przed geodetą lub
 -    decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazanie sprawy z urzędu
do rozpatrzenia sądowi
Bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego - nie później
niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 
VI. DODATKOWE INFORMACJE
Rozgraniczenie dotyczy spornych granic nieruchomości.
VII. TRYB ODWOŁAWCZY
 1. Na postanowienie nie służy stronie zażalenie.
 2. Wójt wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele
  nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dnia od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu w Przasnyszu.
 3. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje wójtowi, który następnie umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędudo rozpatrzenia sądowi.
 4. Jeżeli zainteresowani właściciele zawarli ugodę przed geodetą, Wójt umarza postępowanie jako bezprzedmiotowe. Umorzenie postępowania następuje w formie decyzji, od której służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce wniesione za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
UWAGI
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie. Przeprowadza się je z urzędu lub na wniosek strony. Czynności przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez Wójta Gminy. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a istnieją dowody na ustalenie granic lub gdy w tej sprawie strony sporu złożą zgodne oświadczenie, Wójt wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości. W pozostałych przypadkach spór rozstrzyga Sąd Rejonowy w Przasnyszu, Wydział Cywilny.
Wójt Gminy wszczyna postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości w formie postanowienia,
na które nie służy zażalenie. Po sprawdzeniu uprawnień geodety do wykonania czynności rozgraniczeniowych Wójt Gminy wystawia mu upoważnienie do ustalenia przebiegu granic. Wybór geodety do wykonania ustalenia granic należy do wnioskodawcy. On też pokrywa koszty prac geodezyjnych. Ugoda zawarta przed geodetą ma charakter umowy, poprzez którą strony czynią sobie wzajemnie ustępstwa w tym celu, aby uchylić niepewność co do ewentualnych roszczeń
czy dla uchylenia sporu istniejącego lub mogącego powstać. Podpisują ją wszystkie strony postępowania oraz geodeta. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. Ugoda kończy spór graniczny, w związku z tym Wójt wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Jeżeli ugoda nie zostanie zawarta Wójt dokonuje oceny prawidłowości wykonania czynności przez geodetę. Wydaje decyzję administracyjną w sytuacji, gdy zbierze dowody na przebieg linii granicznych lub gdy strony złożą w tej sprawie zgodne oświadczenie. Jeżeli zabraknie takich przesłanek Wójt umarza postępowanie i z urzędu przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi.
wyszukiwarka
szukaj