Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W TRAKCIE IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH NA OTWARTYM POWIETRZU LUB IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH ORGANIZOWANYCH W POMIESZCZENIACH
JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
KOGO DOTYCZY
Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Druk do pobrania) powinien zawierać:
 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
Do wniosku dołączamy:
 • zezwolenie na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia,
 • zgodę właściwego organu lub instytucji na organizację imprezy na danym terenie,
 • szczegółowy program imprezy,
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Gminy – pok. nr 8 (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu
Wysokość opłaty
Opłata za jednorazowe zezwolenie jest wnoszona w dniu odbioru zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej za poszczególne rodzaje zezwoleń:
 • Dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 43,75 zł,
 • Dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 43,75 zł,
 • Dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – 175 zł.
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu lub na konto Limes Bank Spółdzielczy  nr 11 8913 0005 0008 9597 2000 0010

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie do 30 dni wydawane jest zezwolenie.
Wnioskodawca odbiera zezwolenie osobiście (przy odbiorze należy okazać dowód wpłaty za wydanie zezwolenia – kwit lub kopię przelewu). Możliwe jest przesłanie zezwolenia do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru po wcześniejszym dostarczeniu dowodu wpłaty za wydanie zezwolenia.TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Podinspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarzadzania Kryzysowego i Archiwum – Pani Sylwia Ebing-Roguska
pok. nr 15 (I piętro), tel. 751 – 83 – 92


PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.).


WNIOSEK DO POBRANIA (.docx)

AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Pani Sylwia Ebing-Roguska
Data aktualizacji: 08.01.2021 r.
 
wyszukiwarka
szukaj