Przejdź do treści
! UWAGA !
|
Jesteś tutaj

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEDNOROŻEC

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEDNOROŻEC
2024-01-18
Obrazek
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEDNOROŻEC
Jednorożec, Plac Św. Floriana 1
poniedziałek, czwartek i piątek
w godz. 9.00 - 13.00

 
Wójt Gminy Jednorożec informuje, że na terenie Gminy Jednorożec w miejscowości Jednorożec, Plac Św. Floriana 1, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945) oraz porozumieniem zawartym z Powiatem Przasnyskim na 2024 rok w każdy roboczy poniedziałek, czwartek i piątek w godz. 9.00 - 13.00 funkcjonował będzie punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnej mediacji.
 
Punkt prowadzony przez:
 • radcę prawnego wskazanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie,
 • adwokata wskazanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
W pozostałe 2 dni w tygodniu (wtorek i środa) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, i nieodpłatnej mediacji odbywać się będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, pokój nr 012 (parter).
 
W celu umówienia się na wizytę należy:
 • zadzwonić pod numer telefonu: (29) 307-62-53 lub (29) 307-05-00 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30).
lub  
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty w ww. sposób. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub mediacji w punkcie?
 
Z nieodpłatnej pomocy może skorzystać każdy, kto złoży w punkcie pomocy prawnej pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (druk dostępny w punkcie pomocy prawnej).  Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dostępne wyłącznie w budynku Starostwa Powiatowego
w Przasnyszu (
pokój nr 012 - parter) w każdy dzień roboczy obejmuje:
 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 2. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 
Pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla osób, które ze względu
na niepełnosprawność ruchową,  nie są w stanie przybyć do punktu lub osób doświadczających trudności w komunikowaniu

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową,  nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,  z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
W/w osoby  składają Staroście oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz przedstawiają w formie papierowej dostępne im środki  porozumiewania się na odległość ze wskazaniem danych kontaktowych na adres: 
 
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz
z dopiskiem (nieodpłatna pomoc prawna)
lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiat-przasnysz.pl
 
 
Wzór oświadczenia dla osób chcących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego., wykaz planowanych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w 2024 roku oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu https://bip.powiat-przasnysz.pl/m,3138,informacje-ogolne.html
 
Na ww. stronie internetowej uzyskają Państwo szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji dla mieszkańców powiatu przasnyskiego.
 

 

 

Czytano: 757 razy
wyszukiwarka
szukaj