Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Składanie wniosku o wydawanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego

Składanie wniosku o wydawanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego
Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest wnoszony do organu dowolnej gminy.
Odbiór dowodu osobistego złożonego w formie elektronicznej może nastąpić jedynie osobiście w organie gminy do którego wniosek złożono (wymagana jest obecność osoby małoletniej, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia).
Formularz można przesłać na:

http:/ugjednorozec/skrytka (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy  w Jednorożcu:
Szczegółowe informacje dot. składania wniosku o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej dostępne są również na stronie internetowej: Ministerstwa Cyfryzacji.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek DO/W/1e (wypełniony wniosek należy wysłać przez Internet),
Załączniki:
• plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak by fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm.
Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry,
- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,  z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie,
- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami,
- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 

II. OPŁATY:

Dowód osobisty otrzymasz bezpłatnie
 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni - w szczególnych przypadkach wskazany termin może być dłuższy.
 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
V. UWAGI:
Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:

a. osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,w imieniu której wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,
b. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,  w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
c. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
d. osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
 
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, wyjątek stanowią:
a. małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, za które dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun prawny, wymagana jest obecność posiadacza dowodu w celu potwierdzenia jego tożsamości (z obowiązku tego zwolnieni są małoletni poniżej 5 roku życia).
b. małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo - dowód osobisty odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator (wymagana jest obecność osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości).
            Przy odbiorze dowodu osobistego z warstwą elektroniczną posiadacz może ustalić kody PIN 1 i PIN 2 i odebrać kod PUK.
  •  PIN 1 (4-cyfrowy) – to kod do uwierzytelnienia i zidentyfikowania posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online, jego podanie jest konieczne do złożenia podpisu zaufanego.
  •  PIN 2 (6-cyfrowy) – to kod do złożenia podpisu osobistego, obywatel aktywuje go w przypadku, gdy podczas składania wniosku o dowód zaznaczył opcję, że chce posiadać certyfikat podpisu osobistego.
  •  od PUK wydawany jest wyłącznie posiadaczowi dokumentu z warstwą elektroniczną i służy do odblokowania kodów PIN 1 i PIN 2.
         Kody PIN ustala i odbiera kod PUK osobiście posiadacz dowodu osobistego – dotyczy to również osób w wieku od 13 do 18 lat. Ich ustalenie nie jest obowiązkowe, można to zrobić także w terminie późniejszym w dowolnym urzędzie gminy.
Można również aktywować tylko jeden certyfikat i dla niego ustalić kod PIN, a zrezygnować z aktywowania drugiego. W okresie ważności dowodu osobistego można w dowolnym urzędzie aktywować drugi certyfikat i ustalić kod PIN.
Możliwe jest także odebranie koperty zawierającej kod PUK bez ustalania kodów lub zrezygnowanie z odbioru koperty zawierającej kod PUK – w tym przypadku koperta zawierająca kod PUK będzie przechowywana w urzędzie. W okresie ważności e-dowodu jego posiadacz może w każdym czasie dokonać odbioru koperty z kodem PUK.
Posiadacz dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono  wyłącznie certyfikat potwierdzania obecności nie otrzymuje kodu PUK, nie ustala kodów PIN 1 i PIN 2.
 
W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego   z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek. W takim przypadku kody PIN1 i PIN2 zostaną ustalone przez osobiście przez posiadacza dowodu w dowolnym organie gminy po ustaniu w/wym przeszkód oraz zostanie wydany kod odblokowujący PUK -TYLKO w organie gminy do którego wnioskowano o dowód.
W przypadku, gdy odbiór dowodu w miejscu pobytu nie będzie zasadny, odmawia się wydania dokumentu i poucza o konieczności jego odebrania w organie gminy.
 
VI. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 332 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31)

 
VII. JEDNORSTKA ODPOWIEDZIALNA
Urząd Stanu Cywilnego w Jednorożcu
pokój nr 1(parter budynku)
nr telefonu (029) 751-70-35
wyszukiwarka
szukaj