Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Przedłużenie terminu płatności należności za pobór wody

PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI ZA POBÓR WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
 


KOGO DOTYCZY
Osób, których nieruchomość została podłączona do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Podanie
2. Załączniki uzasadniające wniosek (wszelkie dokumenty dotyczące dochodów podatnika: zaświadczenie o wynagrodzeniu, odcinek z renty lub emerytury, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o utylizacji zwierząt, zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne) – ksero.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Gminy – pok. nr 8 (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.

OPŁATY SKARBOWE
Nie występują.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY
W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku udzielana jest odpowiedź na piśmie. Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Odbiór pisemnej odpowiedzi może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Gminny Zespół Usług Komunalnych, mgr Jarosław Nizielski
pok. nr 14 (I piętro), tel. bezpośredni 29 7517038 lub centrala 29 7518392 wew. 38


PODSTAWA PRAWNA

  • UCHWAŁA nr XII/60/08 RADY GMINY JEDNOROŻEC z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Jednorożec lub jej jednostkom organizacyjnym.


AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Pan Jarosław Nizielski
Data aktualizacji: 05.12.2018 r.


Opracowała: mgr Jarosław Nizielski, dnia 05.12.2018 r.
Sprawdził i zatwierdził:  mgr inż. Krzysztof Nizielski, dnia 05.12.2018 r.

wyszukiwarka
szukaj