Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Wydawanie odpisów aktów z rejestru stanu cywilnego

Wydawanie odpisów aktów z rejestru stanu cywilnego
Wniosek o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego należy złożyć do wybranego Kierownika USC. Należy podać daty zdarzeń, cel w jakim odpisy zostaną użyte oraz rodzaj odpisu: skrócony, zupełny czy na druku wielojęzycznym.
 

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (załącznik nr 1)
2. Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy
 
II. KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Osoba, której akt dotyczy może ustanowić pełnomocnika do działania w swoim imieniu.
 

III.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za odpis skrócony – 22,00 zł,
• za wielojęzyczny odpis skrócony – 22,00 zł,
• za odpis zupełny – 33,00 zł,


 

IV.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie od 7-10 dni roboczych.
 

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 
VI.PODSTWA PRAWNA:
 
Podstawa prawna: art. 44 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo  o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 463 z późn. zm.).
 
VII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego
 
VIII. JEDNORSTKA ODPOWIEDZIALNA
Urząd Stanu Cywilnego w Jednorożcu
pokój nr 1 (parter budynku)
nr telefonu (029) 751-70-35

 
wyszukiwarka
szukaj