Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Zezwolenie na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

Zezwolenie na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

KOGO DOTYCZY
Właścicieli, użytkowników wieczystych,  użytkowników, zarządców, dzierżawców nieruchomości, którzy chcą wykonać zjazd z drogi gminnej do nieruchomości.


WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o wydanie zgody na wykonanie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości
  2.  Załączniki:
  • Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 z projektem zagospodarowania działki (sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – ksero.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy –   pok. nr 8 (I piętro) –  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na adres Urzędu.
 

OPŁATY

Z chwilą złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową za zezwolenie na lokalizację zjazdu w  wysokości 82 zł. Zjazdy przeznaczone wyłącznie do obsługi celów mieszkaniowych (indywidualne ) nie polegają opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30; przerwa od 13.10 do 13.30) lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu (Limes Bank Spółdzielczy, nr rachunku 11 8913 0005 0008 9597 2000 0010).
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wydawana jest decyzja.
Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście. Możliwe jest przesłanie decyzji do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Zwolniono z opłaty skarbowej.
 
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Zespół Inwestycji i Rozwoju
pok. 13 (I piętro), tel. bezpośredni 29 7517040 lub centrala 29 7517030 wew. 40
 

UWAGI

  1. Zezwolenie na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
  2. W zezwoleniu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne.
 

PODSTAWA PRAWNA

  • Art.29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470).
  • Część III, kol. 2, ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz.1000 ze zm.).
 
WNIOSEK DO POBRANIA (.pdf)
WNIOSEK DO POBRANIA (.doc)
 
 
 
AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Krzysztof Grabowski
Data aktualizacji: 19.03.2020 r.
wyszukiwarka
szukaj