Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Wydawanie dowodów osobistych

Wydawanie dowodów osobistych

I. GDZIE ZAŁATWISZ

            Wniosek o wydanie dowodu osobistego zŁożysz w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • w formie pisemnej – w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza,
  • w formie dokumentu elektronicznego – w drodze przekazania do siedziby organu dowolnej gminy wniosku w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
 

II. PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wydanie dowodu osobistego” - załacznik nr 1
2. 1 kolorowe zdjęcie – sprawdź jakie warunki powinno spełniać zdjęcie:
 
  Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry,
- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,  z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie,
- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami,
- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
- dotychczasowy dowód osobisty lub paszport, lub inny dokument ze zdjęciem - jeśli
    masz,
- jeśli nie masz numeru PESEL lub/i zmieniłeś swoje dane osobowe poza granicami Polski
   musisz spełnić dodatkowe warunki – patrz WAŻNE INFORMACJE – pkt 5.
- jeśli otrzymałeś polskie obywatelstwo i pierwszy raz wnioskujesz o wydanie polskiego
  dowodu osobistego - dokument podróży (np. paszport) lub inny dokument stwierdzający
   tożsamość oraz dokument potwierdzający uzyskanie obywatelstwa polskiego.
 

III. ILE ZAPŁACISZ

Dowód osobisty otrzymasz bezpłatnie.
 

IV. CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.
W przypadku braku numeru PESEL lub/i zmiany danych osobowych za granicami Polski (patrz WAŻNE INFORMACJE – pkt 5) termin załatwienia sprawy jest uzależniony od uzyskania danych zawartych w polskim akcie stanu cywilnego i potwierdzenia obywatelstwa polskiego.
 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 

VI. WAŻNE INFORMACJE

1. Co to jest e-dowód - https://www.gov.pl/web/e-dowod
2. Kiedy musisz posiadać dowód osobisty:
    Kiedy jesteś pełnoletni i zamieszkujesz w Polsce.

3. Kiedy możesz złożyć wniosek:

a) dla siebie:
- osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia) - osobiście
Uwaga!
Osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego, która nie ukończyła 18 roku życia –samodzielnie może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

b) dla dziecka:
Rodzic, opiekun prawny lub kurator w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnej.
Uwaga!
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
 
c) dla osoby ubezwłasnowolnionej:
- całkowicie - opiekun prawnym (przyjdź z osobą ubezwłasnowolnioną),
- częściowo – kurator (przyjdź z osobą ubezwłasnowolnioną),
 

4. Kiedy musisz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego:

- jeśli ubiegasz się o pierwszy dowód i mieszkasz w Polsce – nie wcześniej niż 30 dni przed
   uzyskaniem pełnoletności,
-  jeśli Twój dowód kończy ważność za 30 dni,
-  jeśli zmieniłeś dane zawarte w dowodzie,
-  jeśli zmieniłeś wygląd powodujący problem w rozpoznaniu,
-  jeśli utraciłeś dokument lub uszkodziłeś w stopniu powodującym problem w ustaleniu czy
    dokument potwierdza Twoją tożsamość,
-  jeśli chcesz wymienić dowód bez warstwy elektronicznej,
-  jeśli upłynął termin zawieszenia dowodu,
- jeśli w dowodzie brakuje certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu
   podpisu osobistego
-  jeśli nie masz możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego.
 
5. Jeśli nie masz numeru PESEL lub/i zmieniłeś dane osobowe za granicą.

Jeżeli urodziłeś się lub/i zawarłeś związek małżeński (i ewentualnie nastąpiły późniejsze zdarzenia - rozwód, zgon współmałżonka) poza granicami RP to musisz wpisać zagraniczny akt do rejestru stanu cywilnego. Jeżeli urodziłeś się w Polsce i zmieniłeś dane osobowe za granicą na podstawie innych dokumentów (np. decyzja, wyrok) to musisz to zgłosić w polskim urzędzie stanu cywilnego – skontaktuj się w tym zakresie z USC.
Jeśli uzyskasz polski akt stanu cywilnego to możesz go okazać w trakcie składania wniosku  o wydanie dowodu osobistego, co przyspieszy proces wydania dokumentu.
Ponadto do nadania numeru PESEL (do uzyskania dowodu osobistego) potrzebne jest potwierdzenie, że masz obywatelstwo polskie. W tym celu tut. urząd występuje do właściwego miejscowo wojewody. Możesz też we własnym zakresie uzyskać we właściwym urzędzie wojewódzkim poświadczenie obywatelstwa polskiego  i okazać je w trakcie składania wniosku     o wydanie dowodu osobistego, co przyspieszy proces wydania dokumentu.
Po ustaleniu danych zawartych w akcie stanu cywilnego i potwierdzeniu obywatelstwa urząd może zrealizować Twój wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 
 
6. Kiedy możesz złożyć wniosek poza urzędem gminy.

Jeżeli nie możesz złożyć wniosku w urzędzie z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody skontaktuj się z urzędem. Wówczas urząd przyjmie wniosek w miejscu Twojego pobytu, chyba że okoliczności nie pozwolą na przyjęcie tego wniosku.
 
7. Odbiór dowodu osobistego.
1) Dowód osobisty odbierasz osobiście w siedzibie organu gminy, w którym złożyłeś
wniosek.
2) Dowód osobisty dla dziecka w wieku poniżej lat 13 odbiera rodzic,
3) Dowód osobisty dla dziecka w wieku od 13 do 18 lat odbiera samodzielnie dziecko lub
rodzic,
4) Dowód osobisty dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun prawny,
 który złożył wniosek.
5) Dowód osobisty dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej odbiera samodzielnie osoba częściowo ubezwłasnowolniona lub kurator.
6) Jeśli wniosek złożyłaś/-łeś w miejscu pobytu (patrz pkt 6) to dowód osobisty możesz odebrać osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego upoważnienie szczególne do odbioru (w upoważnieniu musi być napisane konkretnie, że osoba upoważnia do odbioru dowodu osobistego).
7) Jeśli wniosek złożyłaś/-łeś w urzędzie, ale nie możesz osobiście go odebrać z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku (należy potwierdzić te okoliczności) to dowód osobisty może odebrać pełnomocnik posiadający upoważnienie szczególne do odbioru (w upoważnieniu musi być napisane konkretnie, że osoba upoważnia do odbioru dowodu osobistego).
8) Gdy odbierasz nowy dowód osobisty musisz okazać swój aktualnie posiadany dowód, a jeśli odbierasz dowód dla osoby, o której mowa w pkt 2,3,4,5 to również dotychczasowy dowód tej osoby, w celu jego unieważnienia, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
9) Jeżeli dziecko poniżej 5 roku życia nie było obecne przy złożeniu wniosku, a w chwili odbioru dokumentu ma ukończone 5 lat, to musi być obecne przy odbiorze dokumentu.
 
Przy odbiorze dowodu osobistego z warstwą elektroniczną posiadacz może ustalić kody PIN 1 i PIN 2 i odebrać kod PUK.
  1.  PIN 1 (4-cyfrowy) – to kod do uwierzytelnienia i zidentyfikowania posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online,
  2.  PIN 2 (6-cyfrowy) – to kod do złożenia podpisu osobistego, obywatel aktywuje go    w przypadku, gdy podczas składania wniosku o dowód zaznaczył opcję, że chce posiadać certyfikat podpisu osobistego.
  3.  od PUK wydawany jest wyłącznie posiadaczowi dokumentu z warstwą elektroniczną  i służy do odblokowania kodów PIN 1 i PIN 2.
            Kody PIN ustala i odbiera kod PUK osobiście posiadacz dowodu osobistego – dotyczy to również osób w wieku od 13 do 18 lat. Ich ustalenie nie jest obowiązkowe, można to zrobić także w terminie późniejszym w dowolnym urzędzie gminy.
Można również aktywować tylko jeden certyfikat i dla niego ustalić kod PIN, a zrezygnować z aktywowania drugiego. W okresie ważności dowodu osobistego można w dowolnym urzędzie aktywować drugi certyfikat i ustalić kod PIN.
Możliwe jest także odebranie koperty zawierającej kod PUK bez ustalania kodów lub zrezygnowanie z odbioru koperty zawierającej kod PUK – w tym przypadku koperta zawierająca kod PUK będzie przechowywana w urzędzie. W okresie ważności e-dowodu jego posiadacz może w każdym czasie dokonać odbioru koperty z kodem PUK.
Posiadacz dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono  wyłącznie certyfikat potwierdzania obecności nie otrzymuje kodu PUK, nie ustala kodów PIN 1     i PIN 2.
 
 

VII. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 332 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31)

 
VIII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 
IX. JEDNORSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego w Jednorożcu
pokój nr 1(parter budynku)
nr telefonu (029) 751-70-35
wyszukiwarka
szukaj