Przejdź do treści
! UWAGA !
|

ZGŁOSZENIE USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW STANOWIĄCYCH ZŁOMY LUB WYWROT

ZGŁOSZENIE USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW STANOWIĄCYCH ZŁOMY LUB WYWROTY

KOGO DOTYCZY

Osoby lub podmioty posiadające tytuł prawny do gruntu (inne niż wymienione w art.  83f. ust. 1 pkt 14 lit. a, ustawy o ochronie przyrody tj. jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu).
 

WYMAGANE DOKUMENTY

Właściciel nieruchomości jest obowiązany do zgłoszenia organowi (wójtowi / burmistrzowi /prezydentowi miasta lub wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków) o znajdującym się na jego nieruchomości złomie lub wywrocie oraz o planowanym jego usunięciu.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której złom lub wywrot ma być usunięty, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew  - wzór zgłoszenia pobierz
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy –  pok. nr 9 (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

·Usunięcie drzewa/krzewu może nastąpić po dokonaniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot oraz gdy nie są zasiedlone przez gatunki roślin, zwierząt, grzybów objętych ochroną gatunkową.

·Zakwalifikowanie przez organ drzewa/krzewu jako złomu/wywrotu nie zwalnia posiadacza nieruchomości od uzyskania zgody właściciela tej nieruchomości na uprzątnięcie złomu/wywrotu – na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

·W przypadkach, o których mowa w art. 83f ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) podmioty określone
w tych przepisach, (tj. jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu) w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację
o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

·Drzewo/krzew nie stanowiące złomu lub wywrotu wymaga uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

 
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje
 
PRZYPADKI, W KTÓRYCH BRAK JEST KONIECZNOŚCI DOKONANIA ZGŁOSZENIA POWSTANIA ZŁOMU LUB WYWROTU DRZEWA, LUB KRZEWU:
  • Na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 13 ustawy o ochronie przyrody - w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia – zgłoszenia usunięcia drzewa lub krzewu dokonują jednostki, które drzewo lub krzew usunęły (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody);
  • Na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 14 lit. a ustawy o ochronie przyrody – w przypadku złomów i wywrotów usuwanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu – zgłoszenia usunięcia drzewa lub krzewu dokonują jednostki, które drzewo lub krzew usunęły (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).
 
CZYNNOŚCI, KTÓRE MOŻNA PODJĄĆ W CELU OGRANICZENIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA STWARZANEGO PRZEZ ZŁOM LUB WYWROT:
  • Wezwanie służby ustawowo powołanej do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia, np. straży pożarnej (art. 83f ust. 1 pkt 13 ustawy o ochronie przyrody);
  • Ograniczenie ciężaru korony drzewa – usunięcie gałęzi w ilości nieprzekraczającej 30% korony drzewa, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa (art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody);
  • Usunięcie w bezpieczne miejsce (na teren nieruchomości, na której rośnie drzewo lub krzew, lub w najbliższe sąsiedztwo) fragmentów drzewa lub krzewu stanowiącego złom lub wywrot;
  • Wykonanie innych niezbędnych zabiegów w obrębie drzewa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, z wyłączeniem usuwania materiału drzewnego z terenu nieruchomości, na której znajduje się złom lub wywrot, np. usunięcie stwarzającego zagrożenie fragmentu pnia i korony złomu lub wywrotu z ciągów komunikacyjnych
    z pozostawieniem ich w najbliższym bezpiecznym miejscu do czasu oględzin;

 

 

OPŁATY SKARBOWE

  • Czynność nie podlega opłacie skarbowej, ponieważ nie określono stawki opłaty dla takiej czynności.
  • W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii -  17 zł
 
 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Gminy w Jednorożcu
Gminny Zespół Usług Komunalnych
ul. Odrodzenia 14
tel. 29 7517030, email: gmina@jednorozec.pl

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)WNIOSEK DO POBRANIA
wyszukiwarka
szukaj