Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce do którego właściciele nieruchomości z terenu gminy Jednorożec, objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi, mogą przekazać każdą ilość odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny „u źródła”, według następujących rodzajów:
 
 1. papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
 2. metale oraz opakowania z metali,
 3. tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
 4. opakowania wielomateriałowe,
 5. szkło oraz opakowania ze szkła,
 6. przeterminowane leki i chemikalia,
 7. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 8. zużyte baterie i akumulatory,
 9. odpady niebezpieczne,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 11.  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 12.  zużyte opony w ilości do 4 szt. na rok na jedno gospodarstwo domowe,
 13.  bioodpady (w przypadku braku prowadzenia recyklingu organicznego w przydomowym kompostowniku),
 14.  popiół,
 15.  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 16.  odpady tekstyliów i odzieży.
 
Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów komunalnych innych niż określone powyżej.
 
Transport odpadów do PSZOK-u właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 
PSZOK znajduje się w Jednorożcu przy ul. Zielonej 30 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00

 

 
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy w Jednorożcu z/s przy ul. Odrodzenia 14:
 
1) osobiście,
2) pisemnie,
3) e-mailowo na adres: gmina@jednorozec.pl,
 
z podaniem danych kontaktowych, opisu i daty niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) oraz ewentualnych dowodów (np. zdjęć, oświadczeń innych świadków), w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

 
wyszukiwarka
szukaj