! UWAGA !
~~~~~~~~

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce do którego właściciele nieruchomości z terenu gminy Jednorożec, objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi, mogą przekazać każdą ilość odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny „u źródła”, według następujących rodzajów:
 
1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
2) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
3) opakowania wielomateriałowe,
4) szkło oraz opakowania ze szkła,
5) przeterminowane leki i chemikalia,
6) zużyte baterie i akumulatory,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) zużyte opony,
10) odpady zielone,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
 
Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów komunalnych innych niż określone powyżej.
 
Transport odpadów do PSZOK-u właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 
PSZOK znajduje się w Jednorożcu przy ul. Zielonej 30 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00

 

 
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy w Jednorożcu z/s przy ul. Odrodzenia 14:
 
1) osobiście,
2) pisemnie,
3) e-mailowo na adres: gmina@jednorozec.pl,
 
z podaniem danych kontaktowych, opisu i daty niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) oraz ewentualnych dowodów (np. zdjęć, oświadczeń innych świadków), w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia zaistnienia zdarzenia.