Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców

Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

 
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia:
- o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, o zameldowaniu  wraz z poprzednimi adresami, o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego, o braku osób zameldowanych pod wskazanych adresem (załącznik nr 1)
- wniosek o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu pod wskazanym adresem (załącznik nr 2)
 
2. W przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo pisemne   pełnomocnictwo do wydania zaświadczenia.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej   
   
(w przypadku, gdy zaświadczenie nie jest zwolnione z opłaty skarbowej)
4. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • aktualny tytuł prawny do lokalu (oryginał) – w przypadku, gdy
      wnioskodawca ubiega się o wydanie zaświadczenia o osobach zameldowanych
        w danym lokalu lub o zaświadczenie, że w danym lokalu nikt nie jest zameldowany.
 

II.OPŁATY:

1. Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie - 17 zł.
2. Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo - 17 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.


 

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 7 dni.
 

IV. UWAGI:

1. Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, każda osoba może wnioskować o wydanie zaświadczenia wyłącznie w zakresie swoich danych. W przypadku działania  w imieniu innej osoby należy posiadać pełnomocnictwo.

2. W przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu należy posiadać pełnomocnictwo od każdej pełnoletniej osoby objętej zaświadczeniem. Jeżeli zaświadczenie obejmuje osoby nieletnie lub ubezwłasnowolnione                                  a wnioskodawca nie jest ich przedstawicielem ustawowym (np. rodzic) lub opiekunem prawnym to zobowiązany jest do uzyskania pełnomocnictwa od osoby uprawnionej.
 
 
V. PODSTWA PRAWNA:
 
Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) – zaświadczenie o ilości osób zameldowanych, art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.) – pozostałe zaświadczenia.
 
VI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 
VII. JEDNORSTKA ODPOWIEDZIALNA
Urząd Stanu Cywilnego w Jednorożcu
pokój nr 1(parter budynku)
nr telefonu (029) 751-70-35
wyszukiwarka
szukaj