Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Informator budżetowy


              Zarządzenie Nr 45 /2015
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 30 kwietnia 2015 r.


w sprawie zmiany procedury przygotowywania i udostępniania mieszkańcom corocznego Informatora Budżetowego pt. ,,Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 11 marca 2013 r., (Dz. U. 2013 r., poz.594 z późn. zm.) zarządza m, co następuje:

§1.


W Procedurze przygotowywania i udostępniania mieszkańcom corocznego Informatora Budżetowego pt,, Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy ‘’stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 3/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie procedury przygotowywania
i udostępniania mieszkańcom corocznego Informatora Budżetowego pt,, Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy’’ wprowadza się następujące zmiany:
1) część 3 załącznika Opracowywanie Informatora Budżetowego otrzymuje brzmienie:
,, § 8. Przewodniczący Zespołu w porozumieniu z poszczególnymi jego członkami ustali
harmonogram spotkań dotyczących prac w Zespole.
§9. W terminie do 20 kwietnia każdego roku Zespół dokona analizy zgłoszonych pytań
oraz określi zawartość i formę Informatora.
§10. W terminie do 15 czerwca każdego roku Zespół opracuje Informator w układzie 3
letnim przedstawiając najistotniejsze dane interesujące mieszkańców, a następnie
przekaże go do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej
gminy, na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w prasie lokalnej.
§11. W terminie do 30 czerwca każdego roku Zespół przygotuje ankietę dla mieszkańców
gminy celem przeprowadzenia oceny reakcji mieszkańców po przeczytaniu
Informatora.
§12. Zespół w terminie do 10 lipca każdego roku udostępni dla mieszkańców gminy ankietę
nt. Informatora budżetowego na stronie internetowej gminy oraz w holu Urzędu
Gminy.
§13. 1. Ostateczny termin zwrotu ankiet ustala się na dzień 30 lipca każdego roku.
2. Oceny reakcji mieszkańców gminy nt. Informatora Zespół dokona w terminie do 5
sierpnia każdego roku.
2) część 4. załącznika Postanowienia końcowe otrzymuje brzmienie;
,,§14. Przewodniczący Zespołu w terminie do 10 sierpnia każdego roku przygotuje i złoży
Sekretarzowi Gminy , a następnie zamieści na stronie internetowej gminy i na tablicy
informacyjnej Urzędu Gminy sprawozdanie o zrealizowaniu zadania.’’


§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

 

§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy
/-/Krzysztof Stancel

Zarządzenie Nr 3/08
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 17 stycznia 2008 r,
 
w sprawie procedury przygotowywania i udostępniania mieszkańcom corocznego Informatora Budżetowego pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"
 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001 r Nr 142
poz. 1591 ze zm../ zarządzam, co następuje;

 

§ 1. Ustala się procedurę przygotowywania i udostępniania mieszkańcom corocznego Informatora Budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 24/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 lipca 2005 r, w sprawie procedury przygotowywania i udostępniania mieszkańcom corocznego Informatora Budżetowego pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Michał Lorenc /-/
Wójt Gminy Jednorożec

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Jednorożec Nr 4/08
z dnia 17 stycznia 2008 r.


 
Procedura przygotowywania i udostępniania mieszkańcom corocznego Informatora Budżetowego pt.
"Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"
 
1. Zasady ogólne.
 

§1 Informator Budżetowy "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy", zwany dalej „Informatorem" opracowuje powołany przez Wójta Gminy, Zespół do opracowania corocznego Informatora Budżetowego dla mieszkańców gminy, zwany dalej "Zespołem".
§2-Procedura  przygotowywania   i   udostępniania  mieszkańcom   corocznego   Informatora   określa   zasady postępowania Zespołu w toku opracowywania i publikacji Informatora.
§3. Informator jest krótką informacją dla mieszkańców gminy, w której w sposób przystępny, zrozumiały przedstawione zostaną dane o planie dochodów i wydatków budżetu z ostatnich trzech lat, w tym w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

 

2. Przygotowywanie materiałów do Informatora Budżetowego
 

§4.W terminie do 15 marca każdego roku Przewodniczący Zespołu wystosuje pismo do uczniów Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu o wypowiedzenie się przez nich oraz ich rodziców i bliskich nt. Jakie informacje chcieliby znaleźć w Informatorze.
§5. Przewodniczący Zespołu w terminie do 15 marca każdego roku poinformuje mieszkańców gminy za pośrednictwem strony internetowej gminy oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy o możliwości zadawania pytań na nurtujące ich sprawy finansowe, na które chcieliby uzyskać odpowiedź w corocznie wydawanym Informatorze. Pytania można składać do pracowników Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz wrzucać do urny znajdującej się w holu Urzędu Gminy w Jednorożcu w terminie do 31 marca każdego roku.
§6.W terminie do 10 kwietnia każdego roku Zespół zbierze z komórki księgowości Urzędu Gminy oraz z gminnych jednostek organizacyjnych dane o realizacji budżetu za poprzednie lata oraz o planie budżetu na bieżący rok.
§7. W terminie do 10 kwietnia każdego roku Zespół zbierze dane z komórki ewidencji ludności Urzędu Gminy o liczbie mieszkańców gminy z okresu ostatnich trzech lat.
 

3.Qpracowywanie Informatora Budżetowego
 

Przewodniczący Zespołu w porozumieniu z poszczególnymi jego członkami ustali harmonogram spotkań dotyczących prac w Zespole.
W terminie do 20 kwietnia każdego roku Zespół dokona analizy zgłoszonych pytań oraz określi zawartość i formę Informatora .
§10. W terminie do 15 maja każdego roku Zespół opracuje Informator w układzie 3 -letnim przedstawiając najistotniejsze dane interesujące mieszkańców, a następnie przekaże go do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej gminy, na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w prasie lokalnej.
§11 W terminie do 30 maja każdego roku Zespół przygotuje ankietę dla mieszkańców gminy celem przeprowadzenia oceny reakcji mieszkańców po przeczytaniu Informatora.
§ 12. Zespół w terminie do 5 czerwca każdego roku udostępni dla mieszkańców gminy ankietę nt. Informatora budżetowego na stronie internetowej gminy oraz w holu Urzędu Gminy.
§13.
1.    Ostateczny termin zwrotu ankiet ustala się na dzień 30 czerwca każdego roku.
2.    Oceny reakcji mieszkańców gminy nt. Informatora Zespół dokona w terminie do 5 lipca każdego roku.

 

4. Postanowienia końcowe
 

§ 14.Przewodniczący Zespołu w terminie do 10 lipca każdego roku przygotuje i złoży Sekretarzowi Gminy, a następnie zamieści na stronie internetowej gminy i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy sprawozdanie o zrealizowaniu zadania.

Michał Lorenc /-/
Wójt Gminy Jednorożec


 


 

Zarządzenie Nr 24/05
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 5 lipca 2005 r,

w sprawie procedury przygotowywania i udostępniania mieszkańcom corocznego Informatora Budżetowego pt. “Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm../ zarządzam, co następuje;


 

§ 1.


Ustala się procedurę przygotowywania i udostępniania mieszkańcom corocznego Informatora Budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Michał Lorenc /-/
Wójt Gminy Jednorożec

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Jednorożec Nr 24/05
z dnia 5 lipca 2005 r.Procedura przygotowywania i udostępniania mieszkańcom corocznego Informatora Budżetowego pt. “Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

Zasady Ogólne.

 

§1.
 

Informator Budżetowy “Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” opracowuje Zespół do opracowania corocznego Informatora Budżetowego dla mieszkańców gminy, zwany dalej "Zespołem”powołany Zarządzeniem Nr 16)05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 4 kwietnia 2005r.

 

§2.
 

Procedura przygotowywania i udostępniania mieszkańcom corocznego Informatora Budżetowego określa zasady postępowania “ Zespołu“ w toku opracowywania i publikacji Informatora Budżetowego pt. “Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

 

§3.
 

Informator Budżetowy jest krótką informacją dla mieszkańców gminy, w której w sposób przystępny, zrozumiały przedstawione zostaną dane o planie dochodów i wydatków budżetu z ostatnich trzech lat, w tym w przeliczeniu na 1 mieszkańca.


2. Przygotowywanie materiałów do corocznego Informatora Budżetowego pt. “Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.
  

§1.
 

W terminie do 31 marca każdego roku “Zespół” wystosuje pismo do uczniów Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu o wypowiedzenie się przez nich oraz ich rodziców i bliskich nt,Jakie informacje chcieliby znaleźć w Informatorze Budżetowym.

 

§ 2.
 

“Zespół” w terminie do 5 kwietnia każdego roku poinformuje mieszkańców gminy za pośrednictwem strony internetowej gminy o możliwości zadawania pytań na nurtujące ich sprawy finansowe, na które chcieliby uzyskać odpowiedź w corocznie wydawanym Informatorze Budżetowym. Pytania można składać do pracowników Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz wrzucać do urny znajdującej się w hollu Urzędu Gminy w Jednorożcu w terminie do 15 kwietnia każdego roku.

 

§ 3.
 

W terminie do 30 kwietnia każdego roku “ Zespół “zbierze dane z komórki księgowości Urzędu Gminy o realizacji budżetu za poprzednie lata oraz o planie budżetu na bieżący rok.

 

§ 4.
 

W terminie do 30 kwietnia każdego roku “ Zespół” zbierze dane z komórki ewidencji ludności Urzędu Gminy o liczbie mieszkańców gminy z okresu ostatnich trzech lat.


3.Opracowywanie Informatora Budżetowego przez “ Zespół “ 

§ 1.
 

Przewodniczący Zespołu przekaże osobom wchodzącym w skład Zespołu Zarządzenie kierownika jednostki organizacyjnej powierzające odpowiedzialność za realizację zadania.

 

§ 2.
 

Przewodniczący Zespołu w porozumieniu z poszczególnymi członkami ustali harmonogram spotkań konsultacyjnych dotyczących prac w Zespole.

 

§ 3.
 

W terminie do 30 kwietnia każdego roku “Zespół “dokona analizy zgłoszonych pytań oraz określi zawartość i formę Informatora Budżetowego.

 

§ 4.
 

W terminie do 30 maja każdego roku “ Zespół” opracuje Informator budżetowy w układzie 3 -letnim przedstawiając najistotniejsze dane interesujące mieszkańców.

 

§ 5.
 

W terminie do 5 czerwca każdego roku “Zespół” przekaże Informator budżetowy do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej gminy, w Urzędzie Gminy oraz w prasie lokalnej.

 

§ 6.
 

W terminie do 10 czerwca każdego roku “Zespół” przygotuje ankietę do mieszkańców gminy celem przeprowadzenia oceny reakcji mieszkańców nt. Informatora budżetowego.

 

§ 7.
 

“Zespół” w terminie do 15 czerwca każdego roku udostępni dla mieszkańców gminy przygotowaną ankietę nt. Informatora Budżetowego na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy

 

§ 8.
 

Ostateczny termin zwrotu ankiet ustala się na dzień 30 czerwca każdego roku.

4. Postanowienia końcowePrzewodniczący Zespołu w terminie do 30 lipca każdego roku przygotuje i złoży Sekretarzowi Gminy sprawozdanie o zrealizowaniu zadania .
Michał Lorenc /-/
Wójt Gminy Jednorożec
wyszukiwarka
szukaj