Przejdź do treści
! UWAGA !
|

WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
KOGO DOTYCZY

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Wniosek o wydanie zezwolenia,

2.Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (czyli urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej).
 2. W niżej wymienionych przypadkach wymagane są dokumenty dodatkowe:
 • w przypadku, gdy z wnioskiem o usunięcie drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca, użytkownik), nie będący jej właścicielem:
  • pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa lub krzewu;
  • zgoda nie jest wymagana, jeżeli wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty nieruchomości, czy też posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym).
 • w przypadku, gdy drzewo lub krzew przeznaczony do usunięcia rośnie na terenie nieruchomości stanowiącej współwłasność (w tym także współwłasność małżeńską), a z wnioskiem występuje jeden ze współwłaścicieli:
  • pisemne oświadczenie pozostałych współwłaścicieli posesji o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa lub krzewu;
 • w przypadku wniosku o wycięcie drzew lub krzewów kolidujących z budową, rozbudową, przebudową obiektów budowlanych:
  • decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę;
 • w przypadku wniosku o wycięcie drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi wewnętrznej, kolidujących z budową lub przebudową wjazdu na teren posesji wnioskodawcy:
  • umowa dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej zawarta pomiędzy wnioskodawcą i zarządcą drogi (właścicielem drogi),
  • oświadczenie właściciela drogi o wyrażeniu zgody na wycięcie drzew lub krzewów;
  • jeżeli zarządca drogi wewnętrznej (właściciel drogi) uznawał będzie za celowe i uzasadnione wprowadzenie nasadzeń zamiennych, projekt zieleni ze wskazaniem ilości i gatunków nasadzeń zastępczych powinien stanowić załącznik do umowy dzierżawy lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na wycięcie drzew lub krzewów;
 • w przypadku wniosku o wycięcie drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi publicznej, kolidujących z budową lub przebudową wjazdu na teren posesji wnioskodawcy:
  • decyzja zezwalająca na lokalizację lub przebudowę zjazdu;
 • w przypadku złożenia wniosku podpisanego przez pełnomocnika Strony:
  • pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika albo jego urzędowo poświadczony odpis (tylko osoba fizyczna) do występowania w imieniu posiadacza nieruchomości z wnioskiem o wycięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów,
  • dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo udzielone
   w sprawie wycinki drzew lub krzewów (17 zł).
 • W przypadku złożenia wniosku przez spółdzielnię mieszkaniową
  • oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy Prawo ochrony przyrody).
 1. Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzeń drzew lub krzewów (dołącza się, jeżeli są one planowane).
 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko (dołącza się w przypadku realizacji przedsięwzięcia, które ich wymaga).
 3. Postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli wymagana jest ponowna ocena oddziaływania na środowisko albo została ona przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie).
 4. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom (dołącza się, jeżeli wniosek na usunięcie drzewa lub krzewu dotyczy gatunków chronionych zakazami określonymi w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody).
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy –  pok. nr 9 (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).
 2. Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:
  • udzielenie zezwolenia,
  • odmowa wydania zezwolenia,
  • umorzenie postępowania.
 

 

ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE
Usunięcie drzew/krzewu

·bez stosownego zezwolenia/zgłoszenia,

·przed dokonaniem oględzin przez organ,

·w przypadku sprzeciwu organu

oraz zniszczenie zieleni skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej które określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

 

OPŁATY SKARBOWE

Za każde złożone w urzędzie pełnomocnictwo trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Jedno pełnomocnictwo może być złożone przed jednym organem w wielu postępowaniach lub przed różnymi organami (opłatę za złożenie pełnomocnictwa pobiera się wielokrotnie).
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni. Odwołanie składamy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
INFORMACJE DODATKOWE
 • Zmierz obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm od ziemi. Jeśli będzie to mniej niż 50 cm to nie potrzebujesz zezwolenia – niezależnie od gatunku drzewa, który chcesz usunąć.
 • Niektóre gatunki drzew możesz usunąć bez zezwolenia – nawet gdy na wysokości 5 cm od ziemi mają większy obwód pnia. Są to:
  • kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny mogą mieć do 65 cm obwodu,
  • topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty mogą mieć do 80 cm obwodu.
 • Jeśli będziesz potrzebował zezwolenia na usunięcie drzewa, to zmierz jeszcze obwód jego pnia na wysokości 130 cm. Obwód zmierzony na tej wysokości wpisz do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa. Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:
  • posiada kilka pni – zmierz obwód każdego z tych pni
  • nie posiada pnia – zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.
 • Jeśli chcesz usunąć krzew albo krzewy rosnące w skupisku to oblicz powierzchnię, którą one zajmują. Jeśli będzie to mniej niż 25 m2 to nie potrzebujesz zezwolenia na ich usunięcie.
 • Organ udostępnia protokół z oględzin na wniosek zgłaszającego.
 • Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w kasie Urzędu Gminy Jednorożec
 • Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.
 
 
 
KIEDY MOŻNA USUNĄĆ DZREWO BEZ ZEZWOLENIA
Nie musisz uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów, jeśli usuwasz:
 • drzewa lub krzewy owocowe – chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. W takim przypadku będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy krzewy te znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. Wtedy będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu,
 • drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Drzewa te polegają jednak Zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, np. bożodrzew gruczołowaty. Ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym,
 • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 • drzewa lub krzewy z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową,
 • drzewa lub krzewy złamane lub przewrócone. Drzewa te podlegają Zgłoszeniu drzew stanowiących wywrot lub złom,
 • drzewa lub krzewy związane z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
 • drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.
 
 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Gminy w Jednorożcu
Gminny Zespół Usług Komunalnych
ul. Odrodzenia 14

 tel. 29 7517030, email: gmina@jednorozec.pl

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Załączniki:

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością
Wniosek o wydanie protokołu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Załacznik lista drzew
Zgoda wspólwłaściciela
wyszukiwarka
szukaj