Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYM UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 2. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć (art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) :
  • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
   a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia.,
  • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
UWAGA! Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych
z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego
 1. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
 2. mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;
 3. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4–5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
 4. dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie
  i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa
  w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji
  w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
  o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
  , dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte
  i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz dla inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy
  z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych;
 5. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie,
  z zastrzeżeniem ust. 1a;
 6. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 7. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.).
 8. w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa (albo jego urzędowo poświadczony odpis) wraz
  z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł   - za wydanie decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach              

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego do 2 m-cy od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji; do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Z uwagi na złożoność procedury i konieczność dokonania opinii
i uzgodnień z innymi organami (ustawowo wymaganych), termin wydania decyzji może ulec przedłużeniu.
 
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
 • Weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.
 • Ustalenie stron postępowania.
 • Wystąpienie do Państwowego Powiatowego/Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
  w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych  o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r.
  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami).
 • Po uzyskaniu stosownych opinii, organ wydaje postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu.
 • W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko organ występuje, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2) ww. ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych
  o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • W przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania,
 • Zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy podają do publicznej wiadomości informację
  o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
  w Warszawie, organu właściwego w sprawie oceny wodnoprawnej  oraz organu,
  o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni. Odwołanie składamy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

MIEJSCE ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Gminy  (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.
 
OPŁATY SKARBOWE
Opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 205 zł
 • decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 105 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł
 • opłatę skarbową należy wnieść na konto w Limes Bank Spółdzielczy  nr 11 8913 0005 0008 9597 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy w Jednorożcu
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Zespół Inwestycji i Rozwoju
tel. 29/751 70 39 pok. nr 12 /I piętro/
email: zir@jednorozec.pl
 
PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
 
INFORMACJE DODATKOWE
 • Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich,
  a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
Do czego potrzebna ci jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wskaże ci w jaki sposób masz wykonać inwestycję (przedsięwzięcie), tak aby jak najmniej pogorszyć stan środowiska. Jest wydawana po przeprowadzaniu przez urząd oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i konieczna, jeśli inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. 
 • Urzędy, które wydają decyzje administracyjne niezbędne do realizacji twojej inwestycji, w tym decyzje o warunkach zabudowy czy pozwolenie na budowę, będą brać pod uwagę ustalenia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Zobacz zestawienie decyzji, które możesz otrzymać dopiero po wcześniejszym uzyskaniu decyzji środowiskowej.
Kiedy musisz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Dla całej inwestycji urząd wyda ci jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, nawet jeśli:
 • jej realizacja wymaga później uzyskania kilku innych decyzji, np. ustalenia warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę,
 • chcesz ją realizować w kilku etapach (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmie wszystkie etapy, odpowiednio do treści wniosku).
 
Kiedy nie musisz uzyskać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nie musisz uzyskać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli ich wyłącznym celem jest:
 • obronność i bezpieczeństwo państwa
 • prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności
Pamiętaj, aby zgłosić do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska konieczność realizacji takiego przedsięwzięcia. Jeśli po zgłoszeniu nie otrzymasz zgody na przeprowadzenie inwestycji, to wtedy złóż do regionalnej dyrekcji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
W rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcia dzielą się na takie, które mogą:
 • zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
Urząd obowiązkowo przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, urząd do którego złożysz wniosek zdecyduje, czy przeprowadzi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Jeśli urząd będzie przeprowadzał ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to musisz przygotować i złożyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wykonanie raportu zleć osobie, która ma wykształcenie lub doświadczenie zawodowe
w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wymagane zgodnie z art. 74 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Ocena oddziaływania na środowisko obejmuje:
 • weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień,
 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
 
 
WNIOSEK DO POBRANIA

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWIĘCIA
wyszukiwarka
szukaj