Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy

WYDANIE DECYZJI O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY


KOGO DOTYCZY
Osób chcących budować budynek mieszkalny, gospodarczy, pod działalność handlową, a także chcących zmienić sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 
WYMAGANE DOKUMENTY

 

  1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  2.  Załączniki:
  • Dwie aktualne mapy zasadnicze lub sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 (sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – kopia. Na jednym egzemplarzu propozycja zagospodarowania terenu.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy –   pok. nr 8 (I piętro) –  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na adres Urzędu
 

OPŁATY SKARBOWE

Z chwilą złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową za decyzję o warunkach zabudowy w wysokości 598,00 zł.*

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30; przerwa od 13.10 do 13.30) lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu (Limes Bank, nr rachunku 11 8913 0005 0008 9597 2000 0010).

 
 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wydawana jest decyzja – ustalenie warunków zabudowy.
Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do
2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście. Możliwe jest przesłanie decyzji do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Zwolniono z opłaty skarbowej.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych i zagospodarowania przestrzennego, mgr Magdalena Bakuła
pok. 13 (I piętro), tel. bezpośredni 029 751 – 70 – 39 lub centrala 029 751 – 83 – 92 wew. 40

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 4 ust. 2, art. 59 – 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz.293)

  • Art. 2 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019, poz. 1000) oraz część I, pkt 8, kol.4  załącznika do ustawy.


WNIOSEK DO POBRANIA (.pdf)

 
AKTUALIZACJA

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: mgr Magdalena Bakuła
Data aktualizacji: 18.01.2022 r.
 
 
   *    wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy – zwolnione z opłaty
 
 
wyszukiwarka
szukaj