Przejdź do treści
! UWAGA !
-

Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
 

KOGO DOTYCZY

Producentów rolnych, będących posiadaczami gospodarstw rolnych lub współposiadaczami
(w tym dzierżawcy).
 

WYMAGANE DOKUMENTY

·Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - pobierz, oświadczenie dzierżawcy pobierz, załącznik do wniosku pobierz , zestawienie faktur pobierz
·Faktury VAT( lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, (dla wniosku składanego w lutym wystawione w okresie od sierpnia do stycznia roku podatkowego, dla wniosku składanego w sierpniu wystawione od lutego do lipca roku podatkowego).

 • Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa (na wniosek producenta rolnego) zawierający informację
  o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych,
  o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku ubieganiu się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
 • Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej.
 • Zestawienie faktur.
 • Klauzula RODO.
 • W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1 załącza się odpis z tego rejestru.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy –  pok. nr 9 (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.
 
Wniosek należy składać w terminie:
 • od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wystawiana jest decyzja. Odbiór decyzji może nastąpić osobiście, za pośrednictwem sołtysa lub poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
 
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
 • do 30 kwietnia, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego.
 • do 31 października, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 do 31 sierpnia.
 
Zwrot podatku następuje w sposób wybrany przez Wnioskodawcę w formularzu wniosku:
 • w gotówce,
 • na rachunek bankowy.
 
 

OPŁATY SKARBOWE

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.
 • Za każde złożone w urzędzie pełnomocnictwo trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Jedno pełnomocnictwo może być złożone przed jednym organem w wielu postępowaniach lub przed różnymi organami (opłatę za złożenie pełnomocnictwa pobiera się wielokrotnie).
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: 
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat
 
INFORMACJE DODATKOWE
 • Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 • Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolniczą.
 • W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 • W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
 • Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
 • Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra oleju napędowego określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2489), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 • Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do
  1 litra określonej w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów (która jest ustalana na dany rok) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 i powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej
  w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego oraz  liczby 30 i ilości JDP będących w posiadaniu producenta rolnego (ustalanego na podstawie ewidencji prowadzonej przez ARiMR).
 • Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 • Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta.
 • Producent rolny, który pobrał nienależnej lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku będzie obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami.
   
 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Zespół Inwestycji i Rozwoju
I piętro, pok. 12
Telefon kontaktowy: 29 751-70-39

 

PODATWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2188 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
  do produkcji rolnej na 1 litr oleju.
 
wyszukiwarka
szukaj