Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego

WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO/KANALIZACYJNEGO
WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO/KANALIZACYJNEGO
 
 

KOGO DOTYCZY
Właścicieli, użytkowników wieczystych, użytkowników, zarządców, dzierżawców nieruchomości, którzy chcą podłączyć nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw z dniem 19 września 2020 r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączania do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci musi zawierać co najmniej:

1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
2. wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
3. informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
4. określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
5. określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
6. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Prawidłowo wypełniony wniosek, uzupełniony o niezbędny załącznik graficzny pozwoli na przystąpienie Gminy do opracowania warunków przyłączania do sieci, które stanowić będą podstawę wykonania i odbioru technicznego przyłączy wod.-kan.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego (Druk do pobrania w formacie .doc) Instrukcja (pobierz)
  2. Załączniki:
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu) – oryginał.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Gminy  (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
2. 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Gmina może przedłużyć terminy określone w pkt. 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
Do terminów określonych w pkt. 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od Gminy.

TRYB ODWOŁAWCZY
Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie rozstrzyga na wniosek strony w drodze decyzji spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Urząd Gminy w Jednorożcu
Gminny Zespół Usług Komunalnych
ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec
 tel. 29 7517030, email: gmina@jednorozec.pl
wyszukiwarka
szukaj