Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Informacja o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgodna z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacja o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgodna z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
Informacja o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgodna z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)
w roku 2022:
 
Informacja o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Jednorożec zgodna z art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)

a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
 
Błysk-Bis Sp. z o.o.
ul. Stanisława Moniuszki 108
06-200 Maków Mazowiecki
tel: /29/ 71 72 234
tel/fax: /29/ 71 73 534
kom.: 506 140 008
e-mail: biuro@blysk-bis.pl
 
b) Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
 
Miejsca zagospodarowania odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji przez Błysk-Bis Sp. z o.o. w 2021r.:
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Ul. Komunalna 8
07-401 Ostrołęka
 
 
c) Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
 
  2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 24,99 % 39,15 % 4,24 % 1,61 % 1,76 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 38,67 % 28,60 % 33,16 % 31,60 % 52,96 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 % Nie dotyczy (odpady te były zmagazynowane w 2019 r. i zagospodarowane w 2020 r.) 100 % 100 % Nie dotyczy (odpady te były zmagazynowane  zostaną zagospodarowane w 2022 r.
d) Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Jednorożcu przy ul. Zielonej 30 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00

Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków:
1. PUNKT APTECZNY Żelazna Rządowa 41, 06-323 Jednorożec
2. APTEKA Jednorożec, ul. Jasna 1, 06-323 Jednorożec
 
e) Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Jednorożcu przy ul. Zielonej 30 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00

Ponadto zgodnie z art. 39 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zbierającym zużyty sprzęt są również:  Wanda Żbikowska Sklep Ogólnoprzemysłowy, ul. Odrodzenia 8, 06-323 Jednorożec
 
f)  adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:KLIK
wyszukiwarka
szukaj