Przejdź do treści
! UWAGA !
-

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

 Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. Zarządzenia Nr 20/2022 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 24.02.2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu.
 5. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu określa „Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jednorożec” z dnia 10 grudnia 2020 r.
 6. Innych właściwych przepisów prawa.
 
 
GKRPA inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, innych uzależnień oraz przemocy na terenie Gminy Jednorożec oraz działania na rzecz integracji społecznej osób uzależnionych i/lub dotkniętych przemocą oraz ich rodzin.
 
Komisja podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, zgodnie z właściwymi przepisami.
 
Komisja pracuje w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jednorożec” uchwalonego przez Radą Gminy w Jednorożcu.
 
 
 
ZADANIA KOMISJI
 
 
Do zadań Komisji w szczególności należą:
1. Opiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jednorożec.
2. Rozpatrywanie spraw związanych z wprowadzaniem w życie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jednorożec.
3. Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, innych uzależnień, w tym narkomanii oraz przemocy w rodzinie w zakresie m.in.:
 1. zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, innych substancji, w tym narkotyków, oraz przemocą,
 2. udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 3. profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy, w szczególności wobec dzieci i młodzieży.
4. Rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
5. Prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu:
 1. kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 2. wnioskowanie do sądu o zarządzenie poddania się badaniu osoby w przypadku braku opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
6. Prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu:
 1. kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 2. wnioskowanie do sądu o ustanowienie kuratora na czas trwania tego leczenia.
7. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.
8. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jednorożec na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Jednorożec.
9. Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia  i wartości abstynenckiej oraz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.
 
 
Komisja może wydawać opinie w sprawie projektów dotyczących:
 1. Liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jednorożec.
 2. Zasad usytuowania na terenie Gminy  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 3. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jednorożec
 
ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI
 
 1. Skład osobowy Komisji powoływany jest Zarządzeniem Wójta Gminy Jednorożec na czas nieokreślony.
 2. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje do czasu odwołania przez Wójta Gminy, złożenia rezygnacji lub ustania członkostwa w inny sposób.
 3. W skład komisji wchodzą:
 1. Przewodniczący Komisji: Paweł Berk
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji: Sylwia Ebing-Roguska
 3. Sekretarz  Komisji: Paulina Gołota
 4. Członkowie Komisji: Jolanta Walczak i Krzysztof Majewski.
4.Wszyscy członkowie Komisji zgodnie z obowiązującymi standardami mają obowiązek posiadać przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podnosić kwalifikacje w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy.
5. Komisja pracuje na posiedzeniach, które zwoływane są stosownie do potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.
6. Po zakończonym roku kalendarzowym Komisja sporządza sprawozdanie roczne ze swojej działalności w terminie do dnia 31 marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.
7. W posiedzeniach Komisji na zaproszenie Przewodniczącego mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji społecznych, zawodowych oraz inne osoby.
8. Po zakończonym postępowaniu akta oraz dokumenty dot. działalności Komisji przekazywane są do archiwum Urzędu Gminy w Jednorożcu, zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej.
 
 
Komisja pokrywa koszty przejazdu podopiecznych dojeżdżających w celu odbycia terapii lub badań lekarskich, jeśli:
 1. Są skierowani przez GKRPA w Jednorożcu.
 2. Są osobami współuzależnionymi.
 3. Podopieczni dobrowolnie uczęszczają na terapię do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu.  Z wyłączeniem podopiecznych, którzy mają wdrożoną procedurę „Niebieskiej Karty” (podopieczny Komisji, rozlicza delegacje raz w miesiącu, wraz z zaświadczeniem z Poradni Leczenia Uzależnień przy minimum 4 wizytach).
Delegacje dla podopiecznych Komisji, liczone są według cen biletów (bilet musi być załączony), a w przypadku dojazdu samochodem własnych: ilość kilometrów x 0,50 zł, liczone od miejsca zamieszkania do poradni (wg. Załącznika Nr 1 Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jednorożec).
 
Instytucje pomocowe: Punkt konsultacyjno-informacyjny
Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:
 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 2. Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
 3. Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 4. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
 5. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 6. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
 7. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 8. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 9. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 
Punkt Konsultacyjny nie prowadzi działań w zakresie:
 1. psychoterapii osób uzależnionych,
 2. indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.
 
Finansowanie działań profilaktycznych na terenie gminy Jednorożec
 
GKRPA zaprasza do współpracy (mieszkańców gminy oraz stowarzyszenia, kluby, koła, fundacje, spółdzielnie, organizacje wyznaniowe itp.) do współpracy w zakresie profilaktyki uzależnień. Wymienione podmioty mogą wystąpić z wnioskiem na dofinansowanie działań na terenie gminy Jednorożec.
Wniosek o dofinansowanie musi mieć odniesienie do założeń zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jednorożec na rok 2022” uchwalonego przez Radą Gminy w Jednorożcu.
 
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Podinspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarzadzania Kryzysowego i Archiwum – Pani Sylwia Ebing-Roguska
pok. nr 15 (I piętro), tel. 751 – 83 – 92
e-mail: gkrpa@jednorozec.pl
 
 
AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Pani Sylwia Ebing-Roguska
Data aktualizacji: 12.05.2022 r.

Do pobrania:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Problenów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Jednorożec na lata 2022-2023

Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jednorożec

Wniosek do GKRPA

Wniosek o dofinansowanie do GKRPA
wyszukiwarka
szukaj