Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Z PRZEZNACZENIEM DO SPOŻYCIA W MIEJSCU I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY
Sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Z PRZEZNACZENIEM DO SPOŻYCIA W MIEJSCU I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY
KOGO DOTYCZY
Przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii lub detalu
Załączniki:
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punk sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 3. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Gminy – pok. nr 8 (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu

OPŁATY
Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:
 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie i wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia (całość lub rata).
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
 1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.
Opłata wnoszona jest na rachunek w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach:
 1. do 31 stycznia,
 2. do 31 maja
 3. do 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu lub na konto Limes Bank Spółdzielczy  nr 11 8913 0005 0008 9597 2000 0010

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie do 30 dni wydawane jest zezwolenie.
Wnioskodawca odbiera zezwolenie osobiście (przy odbiorze należy okazać dowód wpłaty za wydanie zezwolenia – kwit lub kopię przelewu). Możliwe jest przesłanie zezwolenia do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru po wcześniejszym dostarczeniu dowodu wpłaty za wydanie zezwolenia.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Podinspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarzadzania Kryzysowego i Archiwum – Pani Sylwia Ebing-Roguska
pok. nr 15 (I piętro), tel. 751 – 83 – 92

UWAGI
 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
  1. do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
  2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  3. powyżej 18 % zawartości alkoholu.
 2. Zezwolenie wydawane jest przez Wójta Gminy po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu.
 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych nie krótszy niż 4 lata.
PODSTAWA PRAWNA
Do pobrania:

Wniosek na wydanie zezwolenia w lokalu gastronomicznym

Wniosek o wydanie zezwolenia poza miejscem sprzedaży

OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych


AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Pani Sylwia Ebing-Roguska
Data aktualizacji: 12.09.2023 r.
wyszukiwarka
szukaj