Przejdź do treści
! UWAGA !
|

ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzew dla osób fizycznych

ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzew dla osób fizycznych
 

KOGO DOTYCZY

Właściciel (współwłaściciele) nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych zamierzający usunąć drzewo/drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nie jest możliwe usunięcie drzewa/drzew na podstawie zgłoszenie wniesionego przez osobę niebędącą właścicielem działki np. przez użytkownika wieczystego, posiadacza działki na terenie ROD, najemcy czy dzierżawcy.
 

WYMAGANE DOKUMENTY

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu (wójta / burmistrza /prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków), zamiaru usunięcia drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
 1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej albo platanu klonolistnego;
 3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy –  pok. nr 9 (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany jest protokół.
 
UWAGA: gdy zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich elementów wskazanych w wymaganych dokumentach , na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21 dniowego terminu.
 
 • Po dokonaniu oględzin Organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia oznacza, że zgłaszający będzie mógł usunąć drzewo do 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin w terenie.
 
UWAGA: za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż 14 dni. Najlepiej po upływie 14 dni sprawdzić w Urzędzie czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw zagrożona jest karą finansową.
 
 • Organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:
  • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody,
  • spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 u.o.o.p. (uznanie za pomnik przyrody).
    
 • Organ jest zobowiązany wnieść sprzeciw:
  • jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
  • w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni).
    
 • Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (należy wtedy złożyć do Wójta Gminy Jednorożec  wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa i uzyskać stosowną decyzję zezwalającą na wycinkę).
 • Na wniosek zgłaszającego organ może przed upływem 14-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Za wydane zaświadczenie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w kasie Urzędu Gminy Jednorożec.
OGRANICZONY CZAS OBOWIĄZYWANIA ZGŁOSZENIA
Zgodnie z przepisami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia.

OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WYCIĘCIEM DRZEWA PO ZGŁOSZENIU

·Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

 
UWAGA! W przypadku gdy nieruchomość, z której usunięto drzewo/drzewa w oparciu
o zgłoszenie, zostanie zbyta na rzecz innego podmiotu/osoby i ww. w terminie 5 lat nowy nabywca wystąpi o pozwolenie na budowę obiektu mającego związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, to na ten podmiot/osobę będzie nałożony obowiązek poniesienia opłaty za usunięcie drzewa/drzew.

 

 • Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu będzie skutkować naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
KONTROLE NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCEGO USUNIĘCIA DRZEW

Organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów.

ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE
Usunięcie drzew:

·bez stosownego zgłoszenia,

·przed dokonaniem oględzin przez organ,

·w przypadku sprzeciwu organu

skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

OPŁATY SKARBOWE

 • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej.
 • Opłacie skarbowej podlega wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy. Za wydane zaświadczenie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł,
 • Za każde złożone w urzędzie pełnomocnictwo trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Jedno pełnomocnictwo może być złożone przed jednym organem w wielu postępowaniach lub przed różnymi organami (opłatę za złożenie pełnomocnictwa pobiera się wielokrotnie).
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej wycięcia drzewa stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni. Odwołanie składamy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Gminy w Jednorożcu
Gminny Zespół Usług Komunalnych
ul. Odrodzenia 14
telefon kontaktowy: 29 751-70-30
emai: gmina@jednorozec.pl

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
)
Jednocześnie przypominamy, że problematykę drzew i krzewów rosnących przy granicy działki reguluje (art. 143-154) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1740
z późn. zm.).
Poniżej przykładowe unormowania prawne.
Art. 144
Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Art. 148
Owoce opadłe z drzewa lub z krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.
Art. 149
Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.
Art. 150
Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
Ewentualne roszczenia w tym zakresie są rozstrzygane tylko w postępowaniach cywilnych przed sądem powszechnym.

 
wyszukiwarka
szukaj