Przejdź do treści
! UWAGA !
|

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POŁOŻENIU GRUNTÓW NA OBSZARZE NATURA 2000

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POŁOŻENIU GRUNTÓW NA OBSZARZE NATURA 2000
 KOGO DOTYCZY
O zaświadczenie może wystąpić osoba fizyczna i osoba prawna.


WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek dotyczący wydania zaświadczenia potwierdzającego, że grunty przeznaczone do zalesiania są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy –   pok. nr 9 (I piętro) –  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na adres Urzędu.
 

OPŁATY

 • Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
 • Za każde złożone w urzędzie pełnomocnictwo trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Jedno pełnomocnictwo może być złożone przed jednym organem w wielu postępowaniach lub przed różnymi organami (opłatę za złożenie pełnomocnictwa pobiera się wielokrotnie).
 • Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach
  7:30 – 14:20, lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu (Limes Bank Spółdzielczy
  w Chorzelach
  , nr rachunku 11 8913 0005 0008 9597 2000 0010).
 
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ wydaje zaświadczenie, że grunty do zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
o ochronie przyrody, albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia.
 

Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Wnioskodawca odbiera zaświadczenie /postanowienie osobiście. Możliwe jest przesłanie zaświadczenia do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Jednorożec w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Zespół Inwestycji i Rozwoju
I piętro, pok. 12
Telefon kontaktowy: 29 751-70-39
 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000),
 • Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - art. 83f ust. 4, (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55).

WNIOSEK DO POBRANIA (.pdf)
WNIOSEK DO POBRANIA (.doc)
wyszukiwarka
szukaj