Przejdź do treści
! UWAGA !
<<<<-----

Opłata targowa

Opłata targowa
 
 
KOGO DOTYCZY
 
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.
 
STAWKI OPŁATY TARGOWEJ
Lp. Rodzaj sprzedaży
 
Stawki (w zł)
1 Przy sprzedaży zwierząt gospodarskich od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki: -
- koni powyżej 2 lat i bydła 6,00
- jałowizny do 2 lat, trzody chlewnej i źrebiąt 4,00
2. Przy sprzedaży z wozu konnego 11,00
3. Przy sprzedaży z samochodu osobowo – dostawczego, przyczepy 11,00
4. Przy sprzedaży z samochodu osobowego i platformy 19,00
5. Przy sprzedaży obnośnej 5,00
6. Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru 6,00
7. Przy sprzedaży małej ilości warzyw, jagód, jajek, serów itp. 4,00
8. Przy sprzedaży towaru rozłożonego na ziemi, stolikach, łóżkach polowych za zajęcie 1m2 placu 5,00
9. Przy sprzedaży na stanowisku zadaszonym w strefie handlu artykułami przemysłowymi 13,00
10. Przy sprzedaży na stanowisku zadaszonym w strefie sprzedaży towarów rolno - spożywczych 11,00
11. Przy sprzedaży z innych środków lokomocji i przy innych okolicznościach niż wyżej wymienione 7,00
 
 
ZWOLNIENIA
 
Zwalnia się od opłaty targowej osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.
 
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Gminny Zespół Usług Komunalnych Urzędu Gminy w Jednorożcu
pok. nr 14 (I piętro),  tel. 751 – 83 – 92 wew. 38
 
 
 
UWAGI
 
A.    Terminem płatności opłaty targowej u inkasenta jest dzień dokonywania sprzedaży.
B.    Inkasent potwierdza wniesienie opłaty targowej przez wydanie sprzedającemu kwitu określającego jej wysokość.
C.    Od opłaty targowej nie ma zwolnień ani ulg ustawowych.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
  • Uchwała Nr  XXXVIII/217/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności.
  • Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
  • Art. 15 ust. 1  i art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)
  • Art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)
 
AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Pani Katarzyna Barłożek - Tworkowska
Data aktualizacji: 04.12.2018 r.
 
Opracowała: Katarzyna Barłożek - Tworkowska
Sprawdził: Krzysztof Nizielski
Zatwierdził: Krzysztof Andrzej Iwulski
wyszukiwarka
szukaj