Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Opłata targowa

Opłata targowa
Targowisko ,,Mój Rynek’’ ul. Polna 1, 06-323 Jednorożec
działa od poniedziałku do piątku soboty  w godzinach 7:00-15:00 .
W każdą środę następującą po 1-szym i po 15-stym dniu miesiąca odbywają się tzw. ,,jarmarki’’. 

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.
 
STAWKI OPŁATY TARGOWEJ
Lp. Rodzaj sprzedaży
 
Stawki (w zł)
1 Przy sprzedaży zwierząt gospodarskich od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki: -
- koni powyżej 2 lat i bydła 6,00
- jałowizny do 2 lat, trzody chlewnej i źrebiąt 4,00
2. Przy sprzedaży z wozu konnego 11,00
3. Przy sprzedaży z samochodu osobowo – dostawczego, przyczepy 11,00
4. Przy sprzedaży z samochodu osobowego i platformy 19,00
5. Przy sprzedaży obnośnej 5,00
6. Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru 6,00
7. Przy sprzedaży małej ilości warzyw, jagód, jajek, serów itp. 4,00
8. Przy sprzedaży towaru rozłożonego na ziemi, stolikach, łóżkach polowych za zajęcie 1m2 placu 5,00
9. Przy sprzedaży na stanowisku zadaszonym w strefie handlu artykułami przemysłowymi 13,00
10. Przy sprzedaży na stanowisku zadaszonym w strefie sprzedaży towarów rolno - spożywczych 11,00
11. Przy sprzedaży z innych środków lokomocji i przy innych okolicznościach niż wyżej wymienione 7,00
 
 
ZWOLNIENIA
Zwalnia się od opłaty targowej osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Gminny Zespół Usług Komunalnych Urzędu Gminy w Jednorożcu
pok. nr 14 (I piętro),  tel. 751 – 83 – 92 wew. 38
 
 
UWAGI
 
A.    Terminem płatności opłaty targowej u inkasenta jest dzień dokonywania sprzedaży.
B.    Inkasent potwierdza wniesienie opłaty targowej przez wydanie sprzedającemu kwitu określającego jej wysokość.
C.    Od opłaty targowej nie ma zwolnień ani ulg ustawowych.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
  • Uchwała Nr SOK.0007.152.2020 Rady Gminy Jednorożec  z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
  • Uchwała Nr SOK.0007.58.2019 Rady Gminy Jednorozec z dnia 14 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
  • Uchwała Nr  XXXVIII/217/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności.
  • Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
  • Art. 15 ust. 1  i art. 16 oraz art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.)
  • Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego ,,Mój Rynek’’ przy ulicy Polnej w Jednorożcu.
 
 
AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Pani Justyna Kulesza
Data aktualizacji: 21.05.2021 r.
 
Opracowała: Justyna Kulesza
Sprawdził: Marcin Jesionek
Zatwierdził: Krzysztof Andrzej Iwulski
 
Zarządcą targowiska jest:  Urząd Gminy w Jednorożcu ul. Odrodzenia 14,
06-323 Jednorożec
numer telefonu: 29 751 70 30


Regulamin
wyszukiwarka
szukaj