Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

I. CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ:

 
            Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać:
  •  w formie pisemnej w siedzibie organu dowolnej gminy na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (załącznik nr 1)– do pisemnego zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty,
  •   w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy, który wydał dowód osobisty – opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym ePUAP – w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego uszkodzony dokument przekazuje się pocztą lub osobiście.
  • poprzez użycie udostępnionej na www. obywatel.gov.plusługi elektronicznej:                          Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód
Osobie dokonującej zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie.
Osobie dokonującej zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie wydaje się na żądanie.
Osobie dokonującej zgłoszenia poprzez stronę internetową
www.obywatel.gov.pl poprzez użycie usługi elektronicznej: Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód
- zaświadczenie zgłoszenia generowane jest automatycznie przez usługę elektroniczną.
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 
II. UWAGI:

Nie ma możliwości zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez pocztę, telefon lub telefaks. Wyjątek stanowi zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu w placówce konsularnej RP, którego można dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu – w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP dokonanego za pomocą poczty lub telefaksu uszkodzony dokument przekazuje się pocztą lub osobiście.
Posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub pełnomocnika albo przekazania do w/w organów przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.
Uwaga!
Dowód osobisty zgłoszony jako utracony lub uszkodzony jest nieodwracalnie unieważniany                  w elektronicznym Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczaniem granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu!
Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 

III. OPŁATY:

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.
 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

V. PODSTWA PRAWNA

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 332),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r.   w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31).

 

VI. ZAŁĄCZNIKI
- Załacznik nr 1 - formularz zgłoszenia uszkodzenia lub utraty dowodu osobistego


 
VII. JEDNORSTKA ODPOWIEDZIALNA
Urząd Stanu Cywilnego w Jednorożcu
pokój nr 1(parter budynku)
nr telefonu (029) 751-70-35
 

 
wyszukiwarka
szukaj