Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ LUB OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO                 
 
KOGO DOTYCZY
Właściciele nieruchomości Wykonawcy dokumentacji technicznej, wykonawcy robót.


WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
  2.  Załączniki:
  • Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 z projektem zagospodarowania działki (sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – ksero.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy –   pok. nr 8 (I piętro) –  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na adres Urzędu.
 

OPŁATY

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł., można jej dokonać w kasie Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30; przerwa od 13.10 do 13.30) lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu (Limes Bank Spółdzielczy, nr rachunku 11 8913 0005 0008 9597 2000 0010).
 
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wydawana jest decyzja.
Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście. Możliwe jest przesłanie decyzji do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Zwolniono z opłaty skarbowej.
 
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Zespół Inwestycji i Rozwoju
pok. 13 (I piętro), tel. bezpośredni 29 7517040 lub centrala 29 7517030 wew. 40
 

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470).
  • Art. 2 ust 1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.).
 
WNIOSEK DO POBRANIA (.pdf)
WNIOSEK DO POBRANIA (.doc)
 
 
AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Krzysztof Grabowski
Data aktualizacji: 19.03.2020 r.
 
wyszukiwarka
szukaj