Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

 

I. PODSTAWA PRAWNA

Art. 47a ust. 1 pkt 1, ust. 5, Art. 47b ust. 1, 2, 3 i 4 Ustawy Prawo geodezyjne  i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm./
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów /Dz.U. z 2012 r. poz. 125/

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy – pok. nr 9 (I piętro) –od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.

Sprawy merytorycznie załatwia:
Zespół Inwestycji i Rozwoju
I piętro, pok. 12
Telefon kontaktowy: 29 751-70-39

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek właściciela nieruchomości KLIK

Załączniki: (przyjmujemy kserokopie – oryginały do wglądu):

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości
(np. akt notarialny, odpis z KW, postanowienie sądu o stwierdzeniu spadku).
Mapa dokonanej inwentaryzacji powykonawczej budynku.
Zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego potwierdzające zakończenie robót budowlanych.
W przypadku budynku w trakcie budowy albo prognozowanego do wybudowania ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, oświadczenie o rozpoczęciu budowy oraz projekt zagospodarowania nieruchomości KLIK.

 

IV. OPŁATA

Nie pobiera się.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po okazaniu kompletu dokumentów. W sprawach wymagających wyjaśnień i szczególnie skomplikowanych do 7 dni.

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

Wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego. O oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym zawiadamia się urząd statystyczny, wydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami starostwa powiatowego, referat finansów.
W terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, należy umieścić w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczkę
z numerem oraz nazwą ulicy. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym i nazwą ulicy umieszcza się również na ogrodzeniu. Tabliczka z numerem porządkowym powinna być utrzymana w należytym stanie.

 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

wyszukiwarka
szukaj