Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego

WYDANIE DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
WYDANIE DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
KOGO DOTYCZY
Instytucji użyteczności publicznej, które mają zamiar podjąć działania na terenie gminy Jednorożec, stanowiące realizację celów publicznych.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego
  2. Załączniki:
  • Dwie aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500 (sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – kopia. Na jednym egzemplarzu propozycja zagospodarowania terenu.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy –   pok. nr 8 (I piętro) –  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.
 

OPŁATY SKARBOWE

 

Z chwilą złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości 598,00 zł.*

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30; przerwa od 13.10 do 13.30) lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu (Limes Bank, nr rachunku 11 8913 0005 0008 9597 2000 0010).
 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wydawana jest decyzja – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście. Możliwe jest przesłanie decyzji do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Zwolniono z opłaty skarbowej.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych i zagospodarowania przestrzennego, mgr Magdalena Bakuła
pok. 13 (I piętro), tel. bezpośredni 029 751 – 70 – 40 lub centrala 029 751 – 83 – 92 wew. 40

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Art.4 ust.2, pkt 1, art.50 – 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz.293)
  • Część I, kol.4, pkt 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1000).


WNIOSEK DO POBRANIA (.pdf)
 
AKTUALIZACJA

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: mgr Magdalena Bakuła
Data aktualizacji: 18.01.2022 r.
 
   *    wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy – zwolnione z opłaty
 
Opracowała: mgr Magdalena Bakuła 05.08.2020 r.
wyszukiwarka
szukaj