Przejdź do treści
! UWAGA !
|
Jesteś tutaj

Aktualności

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.05.2024 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ostrołęce odbędzie się  spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Prosimy o przekazanie informacji o spotkaniu zainteresowanym podmiotom na Państwa terenie.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: Spotkanie informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Ostrołęce - Fundusze Europejskie dla Mazowsza (funduszeuedlamazowsza.eu).
Informacje o spotkaniu
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Celem spotkania jest przedstawienie informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Kiedy?
22 maja 2024 r. godz. 10:00 – 12:15
Gdzie?
W siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Piłsudskiego 38 w Ostrołęce.
Rekrutacja na spotkanie trwa do 20 maja 2024 r. do 12.00 za pomocą elektronicznego formularza. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym pife.ostroleka@mazowia.eu lub telefonicznie pod numerem tel. 22 542 27 15. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.
Dla kogo?
Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem, w szczególności planujące otwarcie własnej firmy.
Program spotkania:
  • Wprowadzenie w tematykę spotkania. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
  • Oferta Powiatowego Urzędu Pracy
  • Oferta preferencyjnych pożyczek dla otwierających działalność gospodarczą z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego
  • Europejskie pożyczki na samozatrudnienie w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny 2021-2027
  • Dotacje na założenie działalności gospodarczej z Lokalnych Grup Działania
  • Pytania i odpowiedzi.
Spotkanie poprowadzą specjaliści PIFE w Ostrołęce.
Organizator spotkania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka
tel. 22 542 27 15
e-mail: pife.ostroleka@mazowia.eu
 
Dodatkowo zapraszam do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich (PIFE), które prowadzą konsultacje osobiste, telefoniczne, on-line oraz mailowe na temat możliwości otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich. PIFE udzielają także informacji na temat poprawnego wypełnienia wniosku oraz właściwego rozliczenia projektu. Szczegółowe informacje na temat usług PIFE można znaleźć pod adresem: Nie znacie się na Funduszach Europejskich, ale potrzebujecie dofinansowania? Jest darmowa pomoc! - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl). Dane kontaktowe do PIFE dostępne są na stronie internetowej Punkty informacyjne - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz Skontaktuj się z nami - Fundusze Europejskie dla Mazowsza (funduszeuedlamazowsza.eu).  
Ponadto zachęcam do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Szczegóły znajdzie Pan pod adresem: Wydarzenia - Fundusze Europejskie dla Mazowsza (funduszeuedlamazowsza.eu).
Zachęcamy do odwiedzania naszej nowej strony internetowej https://funduszeuedlamazowsza.eu/.
 
_________________________________________________________________________________  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r zwanego RODO, uprzejmie informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie (03-719) ul. Jagiellońska 26. 
2. Możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem ochrony danych administratora w każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych wysyłając maila na adres iod@mazovia.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej i Województwem Mazowieckim ws. prowadzenia przez Województwo Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w celu udzielania informacji, w celach kontrolnych oraz archiwizacyjnych. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli realizacji obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej na potrzeby kontroli realizacji umowy, w tym badań jakości obsługi klientów, pomiaru wskaźników projektu oraz certyfikacji punktów (klauzula informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej znajduje się w załączniku maila). Państwa dane osobowe mogą zostać również ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem (np. Policji, Prokuraturze, Sądom). 
5. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem mazowieckiej sieci PIFE oraz przez czas wynikający z obowiązku archiwizacji i przechowywania wszelkiej dokumentacji finansowej i merytorycznej związanej z realizacją zadania.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwia otrzymanie informacji zwrotnej. 
Pełną treść klauzuli informacyjnej można znaleźć pod adresem https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/klauzula-rodo-mazowieckiej-sieci-punktow-informacyjnych-funduszy-europejskich/
https://funduszeuedlamazowsza.eu/klauzula-rodo-mazowieckiej-sieci-punktow-informacyjnych-funduszy-europejskich/
 
_________________________________________________________________________________  
Zachęcamy do kontaktu z Konsultantami naszej Sieci poprzez:  
- infolinię 801 101 101, 22 542 27 99 lub pod numerem telefonu 22 542 27 15;
- formularz zgłoszeniowy e-Konsultant  dostępny na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz adres mailowy: pife.ostroleka@mazowia.eu,
- wizytę osobistą w  Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie, poniedziałek 8.00 – 18.00,  wtorek – piątek 8.00 – 16.00, w Lokalnych Punktach Informacyjnych, poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00:
- Warszawie, ul. Inflancka 4,  
- Ostrołęce, ul. Józefa Piłsudskiego 38,  
- Radomiu, ul. Kościuszki 5a,  
- Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4,  
- Fanpage Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu  
Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, Jaskrawoniebieski

Opis wygenerowany automatycznie
 _________________________________________________________________________________  
W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.  
   
Pozdrawiam 
Beata Białobrzeska
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-ostrolece/
 
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.  
ul. Inflancka 4  
00 – 189 Warszawa  
   
 
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest koordynowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  
_________________________________________________________________________________  
Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci - poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie https://ankieta.mfipr.gov.pl/badaniePIFE
 
Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy  ani Centralnej Jednostki ds. PPP (CJPPP) i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.
________________________________________________________________________________  
Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z poniższych linków dotyczących funduszy europejskich:  
Portal Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027  
http://funduszeuedlamazowsza.eu  
Portal Funduszy Europejskich  
http://funduszeeuropejskie.gov.pl   
Jednorożec, dnia 15 maja 2024 r.
OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do opracowania
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Jednorożec do 2034 roku”
 
 
Uchwałą Nr SOK.0007.13.2024 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 2024 poz. 3804), rozpoczęliśmy proces opracowania nowej „Strategii Rozwoju” dla naszej Gminy.
Dotychczas funkcjonujący dokument strategiczny, określający długofalowy rozwój Naszej Gminy, stał się nieaktualny. W ostatnich latach zaistniały zmiany prawne, w szczególności w wymiarze zasad prowadzenia polityki rozwoju, a także pojawiły się nowe wyzwania i cele rozwojowe, nowe problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, skąd potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w dokumentach nadrzędnych.
Sporządzenie nowej „Strategii rozwoju” pozwoli na identyfikację najważniejszych wyzwań i sformułowanie kierunków rozwoju na najbliższe lata (horyzont czasowy 2034 r.). Dokument wpisywać się będzie w nowy system planowania przestrzennego w Polsce (powiązanie polityki rozwoju, w tym jej wymiaru przestrzennego, z planami ogólnymi zagospodarowania przestrzennego). Ponadto „Strategia rozwoju” stanowić będzie narzędzie do pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków finansowych Unii Europejskiej.
Istotnym w procesie formułowania założeń strategicznego rozwoju jest poznanie opinii i potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców i organizacji działających na terenie Gminy. W związku
z powyższym zachęcamy Państwa do udziału w sporządzaniu dokumentu, poprzez wypełnienie poniższej ankiety, w terminie do 20 czerwca 2024 r.
Ankietę można wypełnić na jeden z następujących sposobów:
  • poprzez Internet za pośrednictwem strony: https://forms.gle/3LnuZaNGHAZVvdWSA
  • przekazanie wypełnionej ankiety (do pobrania poniżej) do Urzędu Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, pok. nr 12, 13.
  • przesłanie skanu wypełnionej ankiety na adres e-mail: gmina@jednorozec.pl
Ankieta ma charakter badawczy i anonimowy. Jej wyniki będą pomocne w procesie formułowania założeń rozwojowych. Państwa odpowiedzi pomogą w identyfikacji obszarów, w których należy podjąć odpowiednie działania, zmierzające do poprawy atrakcyjności Gminy.
 
 
Serdecznie zapraszam do udziału w badaniu ankietowym.
Ankieta do pobrania (.pdf)
 
Wójt Gminy Jednorożec
(-) Krzysztof Nizielski
Obrazek
Już w najbliższy piątek Międzynarodowy Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy!

Jak co roku, w trzeci piątek maja mieszkańcy różnych części globu porzucają auta w domu i przesiadają się na rower. Porzuć i Ty – 17 maja Urząd Gminy w Jednorożcu organizuje akcję „Rowerowy zawrót głowy”, skierowaną do mieszkańców i urzędników. Zasady udziału są proste – tego dnia zostaw kluczyki do auta w domu i przyjedź do pracy rowerem.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby w tym dniu dołączyli do nas, zadbali o swoje zdrowie oraz środowisko.
Każdy mieszkaniec, który tego dnia przyjedzie do Urzędu Gminy
w Jednorożcu rowerem, by załatwić sprawę, otrzyma mały gadżet – niespodziankę 😊.
Gorąco zachęcam!


Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Nizielski