Przejdź do treści
! UWAGA !
-

 Podstawowe informacje o projekcie

Podstawowe informacje o projekcie

 

RPO logo

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Jednorożec


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, energetyka
Działanie 4.1 Gospodarka wodno - ściekowa


Całkowita wartość projektu w PLN 14.047.940,01
Przyznana kwota dofinansowania w PLN 8.930.912,47

Przedmiotem projektu jest:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla aglomeracji Jednorożec,
- modernizacja wodociągu grupowego „Jednorożec”,
- modernizacja stacji uzdatniania wody.

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 19 636 m (kanały PVC 200 mm – 7 408,5 m, PVC 160 – 10 569,5 m, PE 75 mm – 1 424 m, PE 32 mm – 234 m), gdzie wykonanych zostanie łącznie 428 przyłączy. Główne trasy kanalizacyjne zaprojektowano kierując się przebiegiem szlaków komunikacyjnych, istniejącym uzbrojeniem, istniejącą i planowaną zabudową, ukształtowaniem wysokościowym terenu oraz miejscem lokalizacji oczyszczalni ścieków. Kierując się w/w warunkami technicznymi opracowano sieć kanalizacyjną w systemie grawitacyjno-pompowym i ciśnieniowym.
W obszarze tym wybudowane zostały:
- 3 zlewnie grawitacyjne (A,B,C),
- 3 przepompownie strefowe,
- 2 systemy indywidualnej kanalizacji ciśnieniowej.
Realizacja inwestycji w połączeniu z już istniejącą siecią stworzy system zorganizowanego odprowadzania ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków.

W zakresie modernizacji wodociągu grupowego „Jednorożec” mieści się modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jednorożec oraz przebudowa wodociągu tranzytowego z miejscowości Jednorożec do miejscowości Drążdżewo Nowe. Modernizacja sieci wodociągowej polega na zastąpieniu rur azbestowo-cementowych nowymi rurami z PVC lub PE oraz na zmianie parametrów rur na większe przekroje celem poprawy ciśnienia wody. Wzrost ciśnienia jest niezbędny, gdyż wodociąg grupowy Jednorożec dostarcza wodę do miejscowości oddalonych o kilka, a nawet kilkanaście kilometrów. W ramach tego zadania zmodernizowane zostanie łącznie 6 118 m wodociągu, w tym wymieniono rury azbestowo-cementowe na odcinku o dł.5713 m, oraz przebudowano 405 m wodociągu tranzytowego.
W ramach modernizacji przebudowano ok.426 szt. istniejących przyłączy wodociągowych.
Połączenie przyłączy wodociągowych zaprojektowano za pomocą opasek z zaworem odcinającym lub trójników z zasuwami odcinającymi. Przyłącza zakończone zostały licznikiem zużycia wody i zaworem antyskażeniowym.

W ramach modernizacji stacji uzdatniania wody przewidziane są rozwiązania techniczne, gdzie końcowym efektem jest w pełni zautomatyzowana, samoczynnie działająca stacja uzdatniania wody, pracująca w układzie dwustopniowego pompowania wody z zastosowaniem istniejącego dwukomorowego, zbiornika wyrównawczego o pojemności: V = 2x 150 = 300 m3. Stacja oparta jest na przyjaznej środowisku naturalnemu technologii tlenowej uzdatniania wody z zastosowaniem w filtrach złóż warstwowych, katalityczno-żwirowych.
Modernizacja SUW obejmuje:
1) Budowę hali technologicznej, gdzie usytuowane będą urządzenia służące do uzdatniania wody,
2) Montaż filtrów ciśnieniowych z pełnym oprzyrządowaniem, przepustnicami sterowanymi siłownikami pneumatycznymi, odpowietrznikami, zaworami itp.,
3) Montaż nowych rurociągów technologicznych ze stali nierdzewnej,
4) Montaż dmuchaw, sprężarek, rozdzielni sprężonego powietrza,
5) Montaż pompy płucznej dla złóż filtracyjnych,
6) Montaż skrzynki pomiarowo – kontrolnej,
7) Budowa odstojnika popłuczyn,
8) Ułożenie nowych kabli energetycznych: sterujących ,zasilających,
9) Przesunięcie części ogrodzeń.

Realizacja projektu ma na celu osiągnięcie następujących celów:
- obniżenie zanieczyszczenia środowiska na terenie gminy Jednorożec,
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców aglomeracji Jednorożec,
- zmniejszenie środków przeznaczanych w gminie na opiekę zdrowotną,
- rozwój gminy Jednorożec,
- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów gminy Jednorożec,
- przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich,
- waloryzacja gruntów, spowodowana wzrostem atrakcyjności terenu, wyrażająca się podwyższeniem ich ceny,
- poprawa wizerunku gminy Jednorożec.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

wyszukiwarka
szukaj