Wójt Gminy Jednorożec ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Jednorożec w 2016 roku w obszarach: 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Przejdź do treści
! UWAGA !
-
wyszukiwarka
szukaj