Przejdź do treści
! UWAGA !
-

 Ogłoszenia 2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z TERENU GMINY JEDNOROŻEC ZA 2019r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu w zakresie swej działalności opracowuje i realizuje  Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                                    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.668                 ze zm.). Zgodnie z art. 5a ust.3 przedkładam sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Jednorożec za 2019r.
          W 2019 r. na terenie Gminy Jednorożec funkcjonowało 25 organizacji pozarządowych, w tym 1 fundacja, 9 stowarzyszeń w tym 3 koła gospodyń wiejskich, 2 kluby sportowe, 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 4 Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zarządzeniem Nr 116/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 20 grudnia 2018r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Jednorożec w roku 2019 w zakresie: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                                                         i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej                             i sportu”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”. 
Na realizację zadania nr I z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury                              i dziedzictwa narodowego” wysokość środków publicznych stanowiła kwota 22.000,00zł,
Na realizację zadania nr II z zakresu  ” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” wysokość środków publicznych stanowiła kwota 56.000,00zł,
Na realizację zadania nr III z zakresu ”Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”  wysokość środków publicznych stanowiła kwota 2000,00zł
Razem na realizację „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z Organizacjami Pozarządowymi” w 2019r. zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 80.000,00zł.
          Zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 lutego 2019r. zatwierdzono wyniki konkursu. W ramach otwartego konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, powierzono wykonanie następujących zadań publicznych:
  • zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  wpłynęło 9 ofert, z których wybrano oferty 9 organizacji, opiewającą na łączną  kwotę 22.000,00zł – zadania zostały wykonane
  • zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęły
    3 oferty, z których wybrano oferty  3 organizacji, opiewające na łączną kwotę 56.000,00zł – zadania zostały wykonane
  • zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęła 1 oferta 1 organizacji, opiewająca na kwotę 2.000,00 zł – zadanie zostało wykonane.
W ramach wsparcia zorganizowano: wycieczkę dla seniorów, koncert                       dla mieszkańców, konkursy kulinarne, wizyty studyjne, festyny integracyjne, rozgrywki piłkarskie oraz zajęcia i zawody sportowe.
          Ponadto w 2019r. organizacje pozarządowe: OSP Lipa, OSP Jednorożec,       OSP Ulatowo-Pogorzel, OSP Małowidz, Koło Emerytów i Rencistów, Kółko Rolnicze „Posilenie”, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich z Jednorożca, Klub Seniora wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Jednorożca gościły uczestników biorących udział w Mazowieckich Zapustach, tym samym wsparły nas w organizacji tego kulturalnego przedsięwzięcia.
          Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu wspierała natomiast organizacje pozarządowe w realizacji wydarzeń rozrywkowo-kulturalnych, poprzez wsparcie finansowe, techniczne oraz zakup nagród dla osób biorących udział w konkursach.
Gmina Jednorożec zabezpieczała również transport organizacjom pozarządowym, zespołom folklorystycznym na różnego rodzaju przeglądy artystyczne, konkursy, wydarzenia kulturalne i sportowe. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu udzielali pomocy w zakresie przygotowania ofert na realizację zadań publicznych, relacjonowali na łamach prasy i stron internetowych za pomocą tekstów i zdjęć wydarzenia realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Rocznego Programu Współpracy.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Gminy Jednorożec za 2019r.
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY JEDNOROŻEC
FUNDACJE
1. Fundacja Dom Spokojnej Starości „Cyrenejczyk”, 0000439695 06-323 Jednorożec, Żelazna Rządowa 23
STOWARZYSZENIA ZAREJESTROWANE W KRS
1. Stowarzyszenie – Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej, KRS 0000288716 06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 14
2. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu, KRS 0000380933 06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 14
3. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Sołectwa Lipa, KRS 0000508612 06-323 Jednorożec, Lipa 65
4. Kółko Rolnicze „Posilenie” w Drążdżewie Nowym, KRS 0000639163 06-323 Jednorożec, Drążdżewo Nowe 44 A
5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Jednorożcu,
KRS 0000109884
06-323 Jednorożec,                              ul. Odrodzenia 14
6. Stowarzyszenie „Jednorożec robi co może”
KRS 0000701887
06-323 Jednorożec,                            ul. Gwiaździsta 5a, 06-323 Jednorożec
7. Stowarzyszenie „Nasza Wieś Ulatowo-Pogorzel”
KRS 0000703977
Ulatowo-Pogorzel 56
06-323 Jednorożec
STOWARZYSZENIA ZWYKŁE
1. Stowarzyszenie „Zielona Dolina Orzyca” 06-323 Jednorożec, Budy Rządowe 5
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu 06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 14
KLUBY SPORTOWE
1. Ludowy Klub Sportowy „Mazowsze Jednorożec” Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 14
2. Jednorożecki Klub Badmintona „BadKurp” Stegna, ul. Konwaliowa 15
06-323 Jednorożec
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Jednorożcu Numer KRS: 0000175245 Jednorożec, ul. Warszawska 5, 06-323 Jednorożec
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Budach Rządowych, KRS 0000180595 Budy Rządowe 39, 06-323 Jednorożec
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipie, KRS 0000188135 Lipa, 06-323 Jednorożec
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Małowidzu, KRS 0000254181 Małowidz, 06-323 Jednorożec
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewce, KRS 0000176244 Olszewka, 06-323 Jednorożec
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Parciakach, KRS 0000183280 Parciaki 23, 06-323 Jednorożec
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Połoni, KRS 0000172357 Połoń 73, 06-323 Jednorożec
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Ulatowo-Pogorzeli, KRS: 000175701 Ulatowo-Pogorzel, 06-323 Jednorożec
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Żelaznej Rządowej, KRS 0000204153 Żelazna Rządowa 42, 06-323 Jednorożec
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH REJESTR AGENCJI RESTRUKTURYZACJI
 I MODERNIZACJI ROLNICTWA
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Połoni
NIP: 761-156-25-58
Regon: 382234236
Połoń 73, 06-323 Jednorożec
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Rządowych
NIP: 761-156-25-70
Regon: 382201060
Budy Rządowe 29,
06-323 Jednorożec
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Żelaznej Rządowej
„Żelaźnianki to Kurpianki”
NIP: 761-156-29-20
Regon: 382956739
Żelazna Rządowa 5,
06-323 Jednorożec
4. Koło Gospodyń Wiejskich w Ulatowo Pogorzeli,
NIP: 761-156-33-51
Regon: 383835481
Ulatowo-Pogorzel 56
06-323 Jednorożec
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
do sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Gminy Jednorożec za 2019r
 
 
ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE
"KALINA" – kierownik zespołu Pani Zofia Wróblewska
 "KURPIE" – kierownik zespołu Pani Stanisława Ferenc
"JUTRZENKA" – kierownik zespołu Pani Bożena Szulc
"MŁODE KURPIE" – kierownik zespołu Pani Barbara Nizielska
 
 
ZESPOŁY I GRUPY ARTYSTYCZNE
Orkiestra Strażacka – kierownik zespołu Pan Bogdan Jakubowski
Chór Parafialny – kierownik zespołu Pan Bogdan Jakubowski
 
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jednorożec w 2020r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec.
KOMUNIKAT z dnia 13 stycznia 2020r. Wójt Gminy Jednorożec

Zgodnie z §15 i §16 uchwały Nr SOK.0007.97.2019 Rady Gminy Jednorożec   z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020rok”, zaprasza  do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej.
Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Jednorożec lub działającej na rzecz jego mieszkańców, pod warunkiem, że organizacja którą reprezentuje, nie bierze udziału w konkursie ofert  na realizacje zadań publicznych w 2020r.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, nazwę, adres oraz charakterystykę organizacji którą reprezentuję. Zgłoszenie kandydatów następuje   w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego komunikatu na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jednorożec.
Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Wójt spośród zgłoszonych kandydatur.
 
 
                                                                     Wójt Gminy Jednorożec
 
                                                                     Krzysztof Andrzej Iwulski/-/
OGŁOSZENIE
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie organizacji zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec

Zarzadzenie Wójta Gminy Jednoroże 6/2020
treść ogłoszenia
oferta
umowa
sprawozdanie
wyszukiwarka
szukaj