! UWAGA !
~~~~~~~~

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego (konkordatowego)

 

ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO)

 

KOGO DOTYCZY

Osób stanu wolnego (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwiedziona, rozwiedziony), które zamierzają zawrzeć związek małżeński w formie wyznaniowej i przynajmniej jedna z nich mieszka na terenie gminy Jednorożec.  

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1.  Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (oryginalny druk wypełniany jest na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego).

2.    Załączniki:

 • Odpisy skrócone aktów urodzenia przyszłych małżonków (oryginał).

ponadto:

 • Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (oryginał):

a)    wdowiec / wdowa:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o ustaniu małżeństwa lub
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka albo
 • odpis skrócony aktu zgonu żony/męża i odpis skrócony aktu małżeństwa,

3.    Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty).

 

 

 

W przypadku, gdy jedną osobą jest cudzoziemiec dołącza się dodatkowo następujące załączniki:

 

 

 • Odpis aktu urodzenia cudzoziemca sporządzony za granicą (oryginał).
 • Tłumaczenie odpisu aktu urodzenia dokonane przez tłumacza przysięgłego (oryginał).
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ
 • w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawne (oryginał).

Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość (paszport; karta stałego pobytu – dotyczy cudzoziemców zamieszkałych w Polsce na stałe; ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych – dotyczy pobytu czasowego cudzoziemców).

 

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

 

Urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.

Urząd Gminy w Jednorożcu – Urząd Stanu Cywilnego (USC) – pok. nr 1 (parter) – od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

OPŁATY SKARBOWE

 

 

 • Sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00.

Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 14.30; przerwa od 13.10 do 13.30 lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu
(Bank Spółdzielczy Przasnysz, nr rachunku 54 8924 0007 0011 7489 2003 0003).

 

 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 

Na podstawie przedłożonych dokumentów, Kierownik USC wydaje na miejscu przy zgłoszeniu
3 egzemplarze zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, które należy dostarczyć do parafii, w której odbędzie się ślub.

Duchowny w ciągu 5 dni od dnia zawarcia związku małżeńskiego doręcza wypełnione zaświadczenie
o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego do USC. Kierownik USC
w przeciągu 2 dni po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia sporządza akt małżeństwa.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa wyznaniowego z powodu niedostarczenia
w terminie zaświadczenia przez duchownego, USC powiadamia o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane mogą wystąpić, za pośrednictwem Kierownika USC w Jednorożcu do Sądu Rejonowego w Przasnyszu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę.

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Krzysztof Stancel

pok. nr 1 (parter), tel. bezpośredni 751 – 70 – 35 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 35

 

 

 

UWAGI

 

 

A.    Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

B.    Po zawarciu związku małżeńskiego małżonkowie występują z wnioskiem do USC o wydanie 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa (Patrz karta usług „Wydanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego).

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

 • Art. 12 ust 2, 2a, 3, art. 53-57, art. 61a ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 • Art. 1 § 2 i 3, art. 3, art.41, art. 5-6, art.8, art. 10 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 • Część I, kol. 3, ust. 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 229, poz 1635)
 • Art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318)

 

 

 

AKTUALIZACJA

 

 

Osoba odpowiedzialna: mgr Agata Berg

Data aktualizacji: 15.01.2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 21.07.2005 r.

 

 

Sprawdziła: Agata Berg, dnia 24.01.2009 r. 

Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 24.01.2009 r.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.