! UWAGA !
~~~~~~~~

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCÓWKOGO DOTYCZY
Cudzoziemców, którzy przebywają stale na terenie gminy Jednorożec.

WYMAGANE DOKUMENTY
 

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” (oryginalny druk zgłoszenia wypełniany jest na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego).
 2. Do wglądu (oryginały):
   
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, decyzja o przydziale osobnej kwatery stałej, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania.
 • Karta pobytu obywatela Unii Europejskiej albo zezwolenie na pobyt – w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt – w przypadku członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskie niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Karta pobytu (wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej) albo zezwolenie na osiedlenie się lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczpospolitej Polskiej – w przypadku pozostałych cudzoziemców.
   

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Jednorożcu – Urząd Stanu Cywilnego (USC) – pok. nr 1 (parter) – od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Urzędu.

OPŁATY
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt stały cudzoziemców nie podlegają opłatom

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po poprawnym wypełnieniu formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” czynność zameldowania dokonywana jest na miejscu przy zgłoszeniu.
W wyniku dokonania czynności meldunkowej cudzoziemiec otrzymuje wydruk komputerowy
w postaci potwierdzenia zameldowania na pobyt stały. Potwierdzenie ważne jest przez okres
2 miesięcy od dnia wystawienia.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Z-ca kierownika USC - mgr Agata Berg
pok. nr 1 (parter), tel. bezpośredni 751 – 70 – 35 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 35

UWAGI
 

 1. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu.
 2. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 3 doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.
 3. W tym samym czasie można posiadać tylko jedno miejsce pobytu stałego.
 4. Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (właściciela, wynajmującego, najemcy posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu), w którym ma nastąpić zameldowanie, ponieważ jest ona obowiązana potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 5. W przypadku zameldowania na pobyt stały dzieci niepełnoletnich rodzic wypełnia oddzielnie dla każdego dziecka druk „Zgłoszenie pobytu stałego”.
 6. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
 7. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
   

PODSTAWA PRAWNA
 

 • Art. 23, 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.).
 • § 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz.1999 z późn. zm.).
   

AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: mgr Agata Berg
Data aktualizacji: 15.01.2009 r.
 


Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 25.07.2005 r.
Sprawdziła: Berg Agata, dnia 24.01.2007 r.
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 24.01.2009 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.