! UWAGA !
~~~~~~~~

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 2 MIESIĄCEKOGO DOTYCZY
Osób posiadających obywatelstwo polskie, których pobyt na terenie gminy Jednorożec ma charakter pobytu czasowego czyli spowodowany względami rodzinnymi lub związany z wykonywaniem pracy poza miejscem pobytu stałego, kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem.

WYMAGANE DOKUMENTY
 

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące” (oryginalny druk zgłoszenia wypełnia się na miejscu w Urzędzie stanu Cywilnego).
 2. Do wglądu (oryginały):
  • Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty).
  • Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osoby niepełnoletniej, nieposiadającej dowodu stwierdzającego tożsamość.
    
  • Książeczka wojskowa lub legitymacja oficerska w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, decyzja o przydziale osobnej kwatery stałej, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania.
    

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Jednorożcu – Urząd Stanu Cywilnego (USC) – pok. nr 1 (parter) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

OPŁATY
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po poprawnym wypełnieniu formularza „Zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące” czynność zameldowania dokonywana jest na miejscu przy zgłoszeniu.
W wyniku dokonania zameldowania interesant otrzymuje wydruk komputerowy w postaci potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące. Potwierdzenie ważne jest do czasu upływu zameldowania.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Z-ca kierownika USC - mgr Agata Berg
pok. nr 1 (parter), tel. bezpośredni 751 – 70 – 35 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 35

UWAGI
 

 1. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
 2. Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące uważa się w szczególności:
  • wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego,
  • pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych,
  • odbywanie czynnej służby wojskowej,
  • pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.
 3. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 3 doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.
 4. Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności określone w punkcie B, wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego.
   
 5. Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu następnej doby.
 6. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
 7. Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (właściciela, wynajmującego, najemcy posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu), w którym ma nastąpić zameldowanie, ponieważ jest ona obowiązana potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 8. W przypadku zameldowania na pobyt czasowy dzieci niepełnoletnich rodzic wypełnia oddzielnie dla każdego dziecka druk „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
 9. W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.
 10. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
   

PODSTAWA PRAWNA
 

 • Art. 4 ust. 1, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 12 ust.1, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm.)
 • § 6 i § 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz.1999 z późn. zm.).
   

AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: mgr Agata Berg
Data aktualizacji: 15.01.2009 r.
 


Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 22.07.2005 r.
Sprawdziła: Pani Agata Berg, dnia 24.01.2007 r.
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 24.01.2009 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.