! UWAGA !
~~~~~~~~

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY DO 2 MIESIĘCYKOGO DOTYCZY
Osób posiadających obywatelstwo polskie, cudzoziemców, których pobyt na terenie gminy Jednorożec ma charakter pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy.

WYMAGANE DOKUMENTY
Do wglądu (oryginały):
 

 • Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty), a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (np. paszport, prawo jazdy, odpis skrócony aktu urodzenia – dotyczy osób niepełnoletnich, nieposiadających dowodu stwierdzającego tożsamość).
 • Wiza, umowa o ruchu bezwizowym lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony – w przypadku cudzoziemców.
   

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Jednorożcu – Urząd Stanu Cywilnego (USC) – pok. nr 1 (parter) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

OPŁATY
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 2 miesięcy dokonuje się ustnie, w obecności właściciela lub najemcy lokalu, zgłaszając następujące dane: nazwisko i imiona, datę i miejsce urodzenia, adres miejsca pobytu stałego, adres i data zameldowania na pobyt stały, adres pobytu czasowego oraz zamierzony czas jego trwania (od-do), oznaczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz podpis osoby przyjmującej zgłoszenie.
Zgłoszone dane wpisuje się do książki zameldowań.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Z-ca Kierownika USC - mgr Agata Berg
pok. nr 1 (parter), tel. bezpośredni 751 – 70 – 35 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 35

UWAGI
 

 1. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
 2. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 3 doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.
 3. Cudzoziemiec przebywający poza zakładem hotelarskim, zakładem udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub wypoczynkiem jest obowiązany zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin od chwili przybycia do określonej miejscowości i nie później niż przed upływem 48 godzin od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli koniec terminu do dokonania obowiązku meldunkowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
 4. Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu następnej doby.
 5. Zwalnia się od obowiązku zameldowania na pobyt czasowy dzieci do lat 7, na okres nieprzekraczający 2 miesięcy.
 6. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
   
 7. Cudzoziemiec melduje się na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż określony w wizie, umowie o ruchu bezwizowym lub zezwoleniu na zamieszkanie na czas oznaczony.
 8. Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego do 2 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu się dokonuje się ustnie w organie gminy. Zgłoszenie wymeldowania odnotowuje się w książce zameldowań.
   

PODSTAWA PRAWNA
 

 • Art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 12, art. 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm.)
 • § 9, § 17, § 19 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz.1999 z późn. zm.).
   

AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: mgr Agata Berg
Data aktualizacji: 15.01.2009 r.
 


Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 22.07.2005 r.
Sprawdziła: Agata Berg, dnia 24.01.2007 r.
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 24.01.2009 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.