Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

KOGO DOTYCZY

Procedura dotyczy osób chcących prowadzić własną firmę.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1)   Wniosek o wykreślenie wpisu CEIDG-1 (druk do pobrania w pok. 12 (I piętro) lub na stronie internetowej www.jednorozec.pl).

2)   Dowód tożsamości -  do wglądu.

3) Wniosek przesłany do Urzędu Gminy w Jednorożcu listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy –   pok. nr 8 (I piętro) –  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG ( www.ceidg.gov.pl).

 

OPŁATY

Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie skarbowej.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1)    Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku.

2)    W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, Wójt Gminy Jednorożec wezwie przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

      Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Zespół Inwestycji i Rozwoju, mgr inż. Krzysztof Nizielski

pok. 12 (I piętro), tel. bezpośredni 29 7517039 lub centrala 29 7518392 wew. 39

 

PODSTAWA PRAWNA

•    Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn zm.),

•    art 14, art. 26 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.)

 

AKTUALIZACJA

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: mgr inż. Krzysztof Nizielski

Data aktualizacji: 03.06.2014 r.

 

 

 

 

 

wyszukiwarka
szukaj