! UWAGA !
~~~~~~~~

Stypendium szkolne

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM W POSTACI STYPENDIUM SZKOLNEGO

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM
W POSTACI STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

KOGO DOTYCZY

Procedura dotyczy:

 1. uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. uczniów szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 4. słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

WYMAGANE DOKUMENTY


Załączniki:

 • Zaświadczenie o wysokości dochodu netto z zakładu pracy (oryginał).
 • Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (oryginał).
 • Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych lub aktualny nakaz płatniczy (oryginał).
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy o otrzymywanych świadczeniach dla bezrobotnych (oryginał) lub oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń dla bezrobotnych – oryginał.
 • Przelewy lub przekazy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą do ich płacenia na rzecz innych osób lub pobierają alimenty (oryginał lub kopia).
 • Odcinek renty lub emerytury (oryginał).
 • Zaświadczenie o pobieraniu świadczeń rodzinnych (oryginał).
 • Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej (oryginał).

 Do wglądu:

 • Dowód osobisty lub paszport (przy oświadczeniu o nie pobieraniu świadczeń dla bezrobotnych)

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Budynek Urzędu Gminy w Jednorożcu – Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Sportu – pok. nr 1a (parter) w godzinach pracy Urzędu.

 

OPŁATY

Nie podlega opłatom.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie 30 dni wydawana jest decyzja, którą wnioskodawca może odebrać osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być przedłużony do 60 dni, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

Wypłata za okres od września do  października zrealizowana będzie jednorazowo do końca grudnia, natomiast za okres od kwietnia do maja wyplata nastąpi do końca czerwca.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jednorożcu – Pani Alicja Kamińska

pok. nr 4, tel. 29 7518853

 
UWAGI

 • Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:

Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjścia / wyjazdy do teatru, kina, wystawy, na wycieczki szkolne, zielone szkoły itp;
Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych rozwijających uzdolnienia ucznia.
Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczegól­ności zakupu:

podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek  pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
programów komputerowych, dyskietek i innych pomocy do nauki informatyki, zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp.,
stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.

Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobie­raniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycieli kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej, posiłków w stołówce szkolnej, internacie.
Świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1) – 3), a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 4), nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt l)-4), nie jest celowe.

 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł.
 • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, na­uczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 90b, 90c, art. 90m ust. 2, art. 90 n ust. 1 i  art. 90d  ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty
(Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Uchwała nr IV/19/07 Rady Gminy Jednorożec z dnia
27 lutego 2007r.  w sprawie przyjęcia nowego „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  edukacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jednorożec.”
Uchwała Nr XII/49/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jednorożec.”

 

AKTUALIZACJA

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Pani Alicja Kamińska

Data aktualizacji: 29.01.2015r.

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.