Przejdź do treści
! UWAGA !
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 już trwa od 1 kwietnia 2021 roku!

Sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW ORGANIZUJĄCYCH PRZYJĘCIA

 
KOGO DOTYCZY
Przedsiębiorców organizujących przyjęcia.
 
 

WYMAGANE DOKUMENTY

1.    Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć (Druk do pobrania w formacie PDF, do otwarcia potrzebny program Adobe Reader).

2.    Załączniki:

§ Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców – kopia potwierdzona urzędowo za zgodność z oryginałem.

§ Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim –
w przypadku kontynuacji sprzedaży – oryginał. (
Druk do pobrania w formacie PDF, do otwarcia potrzebny program Adobe Reader).

 

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy –   pok. nr 8 (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu

 
 

OPŁATY

Wniosek i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej

Płatne w znaczkach skarbowych, które można nabyć w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 14.30; przerwa od 13.10 do 13.30 (znaczki należy nakleić na wniosku).

§Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się
w wysokości:

-          525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

-          525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-          2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą
w tym zakresie i wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia (całość lub rata) .

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży
w roku poprzednim przekroczyła:

1)    37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2)    37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3)    77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem
w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu (Bank Spółdzielczy Przasnysz, nr rachunku 548924000700117489 20030003).

 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie do 30 dni wydawane jest zezwolenie.

 

Wnioskodawca odbiera zezwolenie osobiście (przy odbiorze należy okazać dowód wpłaty za wydanie zezwolenia – kwit lub kopię przelewu). Możliwe jest przesłanie zezwolenia do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru po wcześniejszym dostarczeniu dowodu wpłaty za wydanie zezwolenia.

 
 
 
 
 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 
 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Inspektor do Spraw Wojskowych, Obrony Cywilnej Zarządzania Kryzysowego Spraw Gospodarczych – Pani Barbara Płoska

pok. nr 16 (I piętro), tel. bezpośredni 751 – 70 – 36 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 36

 
UWAGI

A.    Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

a)    do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,

b)    powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c)    powyżej 18 % zawartości alkoholu.

B.    Zezwolenie wydawane jest przez Wójta Gminy po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

C.    Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć mogą być wydawane na okres do 2 lat.

D.    Punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany w sąsiedztwie szkół
i innych placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, kościołów i kaplic, zakładów opieki zdrowotnej, dworców kolejowych i autobusowych, obiektów sportowych, kąpielisk oraz innych miejsc masowych zgromadzeń.

E.    Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

a)    posiadanie zezwolenia,

b)    wniesienie opłaty,

c)    zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

d)    wykonanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

e)    prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,

f)     przestrzeganie innych zasad i warunków określanych przepisami prawa.

F.    Zezwolenie cofa się w przypadku:

a)    nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
a w szczególności:

-       sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

-       sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu
w ośrodkach szkoleniowych,

-       sprzedaży, podawania napojów zawierających powyżej18% alkoholu w domach wypoczynkowych,

b)    nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad warunków sprzedaży napojów alkoholowych,

c)       wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

d)      przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży,

e)       popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

f)       orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

G.     Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.

H.     Zezwolenie wygasa w przypadku:

a)       upływu terminu ważności zezwolenia,

b)      zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

c)       niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.

 
 
 
 
 

I.        Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić
z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

J.       Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

K.     Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w punkcie H może wystąpić
z wnioskiem o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

L.      Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminy ważności zezwolenia na wyprzedaż

M.    Inne wymagania i warunki sprzedaży napojów alkoholowych zawarte są w uchwałach Rady Gminy Jednorożec przywołanych niżej w podstawie prawnej procedury.

 
 

PODSTAWA PRAWNA

§ Art. 111 ust. 2 i 5, art. 181 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
z późn. zm.).

§ Uchwała nr XXXIV/198/01 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

§ Uchwała nr III/8/97 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów.

§ Uchwała nr XII/80/99 Rady Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów.

§ Uchwała nr XXXIV/197/01 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów.

§ Uchwała nr XXII/109/04 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jednorożec na 2005 rok.

 
AKTUALIZACJA

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Pani Barbara Płoska

Data aktualizacji: 04.18.2007 r.

 
 
Opracowała: mgr Lilla Zabielska, dnia 30.06.2005 r.
Sprawdziła: Pani Barbara Jeznach, dnia 01.07.2005 r.
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 04.01.2009 r.

 

wyszukiwarka
szukajbip


system informacji przestrzennej

segregacja odpadów

EKO informacje

gminna komisja roziwiązywania problemów

apteka
 
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.