! UWAGA !
~~~~~~~~

Podatek od środków transportowych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCHKOGO DOTYCZY
Procedura dotyczy osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami (współwłascicielami), środków transportowych oraz dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych na druku DT-1(Druk do pobrania w formacie PDF, do otwarcia otrzebny program Adobe Reader).
 2. Załączniki:
  • Wypełniony druk DT-1/A (Druk do pobrania w formacie PDF, do otwarcia potrzebny program Adobe Reader).
  • Umowa kupna – sprzedaży (oryginał lub kopia potwierdzona urzędowo za zgodność z oryginałem).
 3. Do wglądu:
  • Dowód rejestracyjny.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Jednorożcu –pok. nr 12 (I piętro)– od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

OPŁATY
Złożenie informacji w sprawie podatku wraz z załącznikami – nie podlega opłatom.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku, która wysyłana jest do Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa za odwołanie, płatna w znaczkach skarbowych, które można nabyć w kasie Urzędu, wynosi 5,00 zł. Za każdy załącznik opłata skarbowa wynosi 0,50 zł. Znaczki należy nakleić na odwołaniu.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Finansów i Budżetu, Małgorzata Grabowska
pok. nr 12 (I piętro), tel. bezpośredni 751 – 70 – 41 lub centrala 751 – 83 – 92 wew. 41

UWAGI

 1. Wnioskodawca jest obowiązany składać deklarację w sprawie podatku od środków transportowych co roku do 15 stycznia, jeżeli natomiast obowiązek podatkowy powstanie po tym dniu deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Również w terminie 14 dni należy złożyć deklarację w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby.
 2. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie złożonej deklaracji stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek.
 3. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Przasnyszu w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 4. Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
  1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jestw dwóch równych ratach w terminie:
   • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
   • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata,
  2. po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku określone w uchwale rady gminy ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy
   Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.
 5. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30 (przerwa od 13.10 do 13.30) lub na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu (Bank Spółdzielczy Przasnysz nr rachunku 548924000700117489200 30003).

PODSTAWA PRAWNA

 1. Art. 9 ust. 1, 2 i 6, art. 11 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Tekst jedn.Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 3. Art. 2 ust. 1, pkt 1, lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) oraz część III, kol. 2, ust.41 załącznika do ustawy.

AKTUALIZACJA
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Marlena Tworkowska
Data aktualizacji: 14.01.2008 r.Opracowała: mgr Lilla Sopelewska, dnia 29.07.2005 r.
Sprawdziła: Pani Małgorzata Grabowska, dnia 02.01.2007 r.
Zatwierdziła: mgr Janina Popiołek, dnia 02.01.2007 r.


Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.