Przejdź do treści
! UWAGA !
|

2023

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie: "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
 
Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” zostały przeprowadzone od 23 do 31 października 2023 roku. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Jednorożec, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie i przesłane e-mailem organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi do projektu dokumentu można było zgłaszać poprzez formularz uwag do dnia 31 października 2023 r.  
do godz. 15:30.
W wyznaczonym do konsultacji terminie żadna organizacja pozarządowa nie złożyła uwag do projektu "Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.
Projekt programu przedłożony zostanie Radzie Gminy Jednorożec w niezmienionym brzmieniu.
 
 
O G Ł O S Z E N I E KONSULTACJE SPOŁECZNE 2023
O G Ł O S Z E N I E
KONSULTACJE SPOŁECZNE
2023
projektu uchwały w sprawie:  ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JEDNOROŻEC Z  ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 
Wójt Gminy Jednorożec, zgodnie z  § 3 ust. 4 i 5 uchwały Nr VII/28/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 Nr 60 poz.1958) podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego –  projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
Termin konsultacji: od 23.10.2023 roku do 31.10.2022 roku do godz. 15:30
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY PROWADZONE SĄ W FORMIE PISEMNEJ:
1) w wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie formularza konsultacji stanowiącego załącznik nr 1 i skierowanie do Urzędu Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec.
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa w punkcie poprzedzającym na adres: gmina@jednorozec.pl.
Podmioty uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz
z przedstawianą opinią informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail. Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.
Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwał rozwiązań i  regulacji bądź rezygnację z przysługującego Państwu prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
Serdecznie zachęcam do zapoznania się z załączonym projektem programu i aktywnego uczestniczenia w konsultacjach, ponieważ tylko wspólnie możemy wypracować satysfakcjonujące samorząd i organizacje kierunki rozwoju naszej współpracy.
/-/ Wójt Gminy Jednorożec
Krzysztof Andrzej IwulskiLink do załączników:  http://bip.jednorozec.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-45-267
wyszukiwarka
szukaj