Przejdź do treści
! UWAGA !
|

DODATEK OSŁONOWY 2022

DODATEK OSŁONOWY 2022
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy będą mogli składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jednorożcu  przy  ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, od poniedziałku do piątku (w dni robocze)  w godzinach 7.30 - 15.30, pokój nr 5.

Dodatek osłonowy przysługuje:

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje:
 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa domowego, zostanie rozpatrzony pierwszy ze złożonych.
Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:
 • w 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r.  do dnia  31 lipca 2022 r.,
 • w 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r.  do dnia  31 października 2022 r.

Mechanizm "złotówka za złotówkę"

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę” (podobnie jak w świadczeniach rodzinnych). W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Terminy składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch równych ratach tj. do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r. 
Pozostali, którzy złożą kompletny wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, otrzymają przysługujące świadczenie w jednej kwocie (jednorazowa wypłata).
Wnioski będzie można składać:
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31października 2022 r.
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł  dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł  dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł  dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł  dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób. 

Uwaga - ważne!

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, można ubiegać się o świadczenie podwyższone, którego dopłata wynosi rocznie:
 • 500 zł  roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł  roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 1062,50 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób.

Informacja o przyznaniu świadczenia

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej,   o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.  W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku  oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.
 
Wniosek do pobrania (klik)