Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Ogłoszenia 2022

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie: "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” zostały przeprowadzone od 3 do 9 listopada 2022 roku. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Jednorożec, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie i przesłane e-mailem organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi do projektu dokumentu można było zgłaszać poprzez formularz uwag do dnia 9 listopada do godz. 15:30.
W wyznaczonym do konsultacji terminie żadna organizacja pozarządowa nie złożyła uwag do projektu "Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
Projekt programu przedłożony zostanie Radzie Gminy Jednorożec w niezmienionym brzmieniu.
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/  Krzysztof Andrzej Iwulski
OGŁOSZENIE
O G Ł O S Z E N I E
KONSULTACJE SPOŁECZNE
2022
projektu uchwały w sprawie:  ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JEDNOROŻEC Z  ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
 
Wójt Gminy Jednorożec, zgodnie z  § 3 ust. 4 i 5 uchwały Nr VII/28/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 Nr 60 poz.1958) podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego –  projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
Termin konsultacji: od 3.11.2022 roku do 9.11.2022 roku do godz. 15:30
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY PROWADZONE SĄ W FORMIE PISEMNEJ:
1) w wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie formularza konsultacji stanowiącego załącznik nr 1 i skierowanie do Urzędu Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec.
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa w punkcie poprzedzającym na adres: gmina@jednorozec.pl.
Podmioty uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz
z przedstawianą opinią informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail. Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.
Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwał rozwiązań i  regulacji bądź rezygnację z przysługującego Państwu prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
Serdecznie zachęcam do zapoznania się z załączonym projektem programu i aktywnego uczestniczenia w konsultacjach, ponieważ tylko wspólnie możemy wypracować satysfakcjonujące samorząd i organizacje kierunki rozwoju naszej współpracy.
/-/ Wójt Gminy Jednorożec
Krzysztof Andrzej Iwulski


 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z TERENU GMINY JEDNOROŻEC ZA 2021r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z TERENU GMINY JEDNOROŻEC ZA 2021r.
W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu w zakresie swej działalności opracowała i realizowała  Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1057 ze zm.). Zgodnie z art. 5a ust.3 przedkładam sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Jednorożec za 2021r.
            W 2021 r. na terenie Gminy Jednorożec funkcjonowały 32 organizacje pozarządowe, w tym 1 fundacja, 10 stowarzyszeń w tym 3 koła gospodyń wiejskich, 2 kluby sportowe, 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 10 Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 8 stycznia 2021r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Jednorożec w roku 2021 w zakresie: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „Zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec”. 
Na realizację zadania nr I z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” wysokość środków publicznych stanowiła kwota 22.000,00zł.
Na realizację zadania nr II z zakresu  ” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” wysokość środków publicznych stanowiła kwota 56.000,00zł.
Na realizację zadania nr III z zakresu ”Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”  wysokość środków publicznych stanowiła kwota 2000,00zł.
Na realizację zadania nr IV z zakresu ”Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec”  wysokość środków publicznych stanowiła kwota 20.000,00zł.
 
Razem na realizację „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z Organizacjami Pozarządowymi” w 2021r. zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 100.000,00zł.
           
Zarządzeniem Nr 4/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 stycznia 2021r. powołano Komisję Konkursową do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych Gminy Jednorożec w 2021r.
Zarządzeniem Nr 9/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 lutego 2021r. zatwierdzono wyniki konkursu. W ramach otwartego konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, powierzono wykonanie następujących zadań publicznych:
  zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  wpłynęło 8 ofert, z których wybrano oferty 8 organizacji, opiewającą na łączną  kwotę 22.000,00zł – zadania zostały wykonane;
  zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęły
3 oferty, z których wybrano oferty  3 organizacji, opiewające na łączną kwotę 56.000,00zł – zadania zostały wykonane;
  zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęła 1 oferta 1 organizacji, opiewająca na kwotę 2.000,00 zł – zadanie zostało wykonane;
  zadanie z zakresu zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec, wpłynęły 3 oferty 3 organizacji, opiewające na kwotę 18.000,00 zł – zadania zostało wykonane;
W ramach wsparcia zorganizowano: wycieczkę dla seniorów, konkursy kulinarne, festyny integracyjne, rozgrywki piłkarskie oraz zajęcia i zawody sportowe.
            Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu wspierała organizacje pozarządowe w realizacji wydarzeń rozrywkowo-kulturalnych, poprzez wsparcie finansowe, techniczne oraz zakup nagród dla osób biorących udział w konkursach.
Gmina Jednorożec zabezpieczała również transport organizacjom pozarządowym, zespołom folklorystycznym na różnego rodzaju przeglądy artystyczne, konkursy, wydarzenia kulturalne i sportowe. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu udzielali pomocy w zakresie przygotowania ofert na realizację zadań publicznych, relacjonowali na łamach prasy i stron internetowych za pomocą tekstów i zdjęć wydarzenia realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Rocznego Programu Współpracy.  
 
 
 
Sporządziła: Anna Urbaniak                                        
 
Zatwierdził:
Wójt Gminy Jednorożec
 
 
Załącznik nr 1
do sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Gminy Jednorożec za 2021r.
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY JEDNOROŻEC
FUNDACJE
1. Fundacja Dom Spokojnej Starości „Cyrenejczyk”, 0000439695 Żelazna Rządowa 23
06-323 Jednorożec
                                   STOWARZYSZENIA ZAREJESTROWANE W KRS            
1. Stowarzyszenie – Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej, KRS 0000288716 ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec 
2. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu, KRS 0000380933 ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec                               
3. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Sołectwa Lipa, KRS 0000508612 Lipa 65
06-323 Jednorożec
4. Kółko Rolnicze „Posilenie” w Drążdżewie Nowym, KRS 0000639163 Drążdżewo Nowe 44 A
06-323 Jednorożec
5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Jednorożcu, KRS 0000109884 ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec                            
6. Stowarzyszenie „Jednorożec robi co może”    KRS 0000701887 ul. Gwiaździsta 5a
06-323 Jednorożec
7. Stowarzyszenie „Nasza Wieś Ulatowo-Pogorzel”, KRS 0000703977 Ulatowo-Pogorzel 56                            06-323 Jednorożec
8. Stowarzyszenie „Przyjaciele Małowidza”
KRS 0000929016
Małowidz 72a
06-323 Jednorożec                            
                                                  STOWARZYSZENIA ZWYKŁE                                                 
1. Stowarzyszenie „Zielona Dolina Orzyca” Budy Rządowe 5
06-323 Jednorożec
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec
KLUBY SPORTOWE
1. Ludowy Klub Sportowy „Mazowsze Jednorożec” Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec

2.
Jednorożecki Klub Badmintona „BadKurp” Stegna, ul. Konwaliowa 15
06-323 Jednorożec
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Jednorożcu Numer KRS: 0000175245 ul. Warszawska 5
06-323 Jednorożec
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Budach Rządowych, KRS 0000180595 Budy Rządowe 39
06-323 Jednorożec
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipie,
KRS 0000188135
Lipa
06-323 Jednorożec
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Małowidzu,
KRS 0000254181
Małowidz
06-323 Jednorożec
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewce,
KRS 0000176244
Olszewka
 06-323 Jednorożec
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Parciakach,
KRS 0000183280
Parciaki 23
 06-323 Jednorożec
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Połoni,
KRS 0000172357
Połoń 73
 06-323 Jednorożec
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Ulatowo-Pogorzeli, KRS: 000175701 Ulatowo-Pogorzel
06-323 Jednorożec
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Żelaznej Rządowej, KRS 0000204153 Żelazna Rządowa 42
06-323 Jednorożec
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH REJESTR AGENCJI RESTRUKTURYZACJI
 I MODERNIZACJI ROLNICTWA
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Połoni
NIP: 761-156-25-58
REGON: 382234236
Połoń 73
06-323 Jednorożec
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Rządowych
NIP: 761-156-25-70
REGON: 382201060
Budy Rządowe 29
06-323 Jednorożec
3. Koło Gospodyń Wiejskich „Żelaźnianki to Kurpianki”w Żelaznej Rządowej
NIP: 761-156-29-20
REGON: 382956739
Żelazna Rządowa 5
06-323 Jednorożec
4. Koło Gospodyń Wiejskich w Ulatowo-Pogorzeli,
NIP: 761-156-33-51
REGON: 383835481
Ulatowo-Pogorzel 56
06-323 Jednorożec
5. Stowarzyszenie Sąsiedzi w Żelaznej Prywatnej
NIP: 7611560246
REGON: 367166420
ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec

 
6. Koło Gospodyń Wiejskich w Małowidzu „Jasie”
NIP: 7611566616
REGON:389927439
Małowidz 29
06-323 Jednorożec
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Dynaku
NIP: 7611566651
REGON: 389927563
Dynak 19
06-323 Jednorożec
8. Koło Gospodyń Wiejskich „Jednorożec”
w Stegnie
NIP: 7611566728
REGON: 520003071
ul. Warszawska 59
06-323 Jednorożec
9. Koło Gospodyń Wiejskich w Żelaznej Prywatnej
NIP: 7611566757
REGON: 520101477
Żelazna Prywatna 1
06-323 Jednorożec
10. Koło Gospodyń Wiejskich w Olszewce „Olszewiacy”

 
Olszewka
06-323 Jednorożec
 
Załącznik nr 2
do sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Gminy Jednorożec za 2021r
 
 
ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE
"KALINA" – kierownik zespołu Pani Zofia Wróblewska
 "KURPIE" – kierownik zespołu Pani Stanisława Ferenc
"JUTRZENKA" – kierownik zespołu Pani Bożena Szulc
"MŁODE KURPIE" – kierownik zespołu Pani Barbara Nizielska
 
 
ZESPOŁY I GRUPY ARTYSTYCZNE
Orkiestra Strażacka – kierownik zespołu Pan Bogdan Jakubowski
Chór Parafialny – kierownik zespołu Pan Bogdan Jakubowski
 
 
wyszukiwarka
szukaj