Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Ogłoszenia 2021

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1.02.2021r.
 
w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jednorożec w 2021r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie zajęć świetlicowych dla dzieci                                i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec.
 
 
Na podstawie § 19 uchwały Nr SOK.0007.192.2020 Rady Gminy Jednorożec                                                            z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                 i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.1057 ze zm.) na 2021  rok, zarządzam co następuje:
 
 
§1
 
Zatwierdzam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                      i dziedzictwa narodowego, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec.
 
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej                                              w Jednorożcu.
 
§3
 
Informacje o wyborze oferentów podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jednorożec, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Jednorożec.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Krzysztof Andrzej Iwulski /-/
Wójt Gminy Jednorożec
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2021
z dnia 1 lutego 2021r.
Wójta Gminy Jednorożec
 
            Wnioski zakwalifikowane do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie organizacji zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec.
Lp. Nazwa organizacji Rodzaj zadania publicznego Kwota wnioskowanej dotacji Kwota przyznanej dotacji
1. Kółko Rolnicze „Posilenie” Drążdżewo Nowe 44a, 06-323 Jednorożec I.7 2.900,00 2.900,00
2. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Lipa
Lipa 65, 06-323 Jednorożec
I.2 3.000,00 3.000,00
3. Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”
ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec
I.2 3.000,00 3.000,00
4. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło                        w Jednorożcu
Zarząd Rejonowy w Przasnyszu
ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec
I.1 2.500,00 2.500,00
5. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu,                                       ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec
I.1 2.000,00 2.000,00
6. OSP Żelazna Rządowa
Żelazna Rządowa 26d
06-323 Jednorożec
I.7 5.454,00 3.000,00
7. OSP Budy Rządowe
Budy Rządowe 29
06-323 Jednorożec
I.7 2.600,00 2.600,00
8. Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce
ul. Sienkiewicza 28
07-400 Ostrołęka
I.1 6.750,00 3.000,00
  OGÓŁEM DLA ZADANIA I    28.204,00
 
 
 22.000,00
 
 
 
9. Ludowy Klub Sportowy "Mazowsze Jednorożec"                      ul. Odrodzenia 14,                      06-323 Jednorożec II.1 50.000,00 40.000,00
10. Stowarzyszenie „Jednorożec robi co może”
ul. Gwiaździsta 5a,
06-323 Jednorożec
II.4 10.000,00 10.000,00
 
11. Jednorożecki Klub Badmintona „BadKurp”,                               ul. Konwaliowa 15, Stegna
06-323 Jednorożec
II.1 56.000,00 6.000,00
  OGÓŁEM DLA ZADANIA II   116.000,00 56.000,00
12. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło               w Jednorożcu Zarząd Rejonowy w Przasnyszu,                              06-323 Jednorożec III.2 2.000,00 2.000,00
 
 
 
OGÓŁEM DLA ZADANIA III   2.000,00 2.000,00
13. OSP Olszewka
Olszewka
06-323 Jednorożec
IV.1 9.000,00 8.500,00
14. OSP Małowidz
Małowidz 59
06-323 Jednorożec
IV.1 10.000,00 8.500,00
15. Stowarzyszenie „Nasza Wieś” Ulatowo- Pogorzel 56
06-323 Jednorożec
IV.1 3.800,00 3.000,00
  OGÓŁEM DLA ZADANIA IV   22.800,00 20.000,00
 
 
 
 
Krzysztof Andrzej Iwulski /-/
Wójt Gminy Jednorożec
KOMUNIKAT z dnia 12 stycznia 2021r. Wójt Gminy Jednorożec
Zgodnie z §15 i §16 uchwały Nr SOK.0007.192.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021rok”, zaprasza  do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej.
Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Jednorożec lub działającej na rzecz jego mieszkańców, pod warunkiem, że organizacja którą reprezentuje, nie bierze udziału w konkursie ofert  na realizacje zadań publicznych w 2021r.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, nazwę, adres oraz charakterystykę organizacji którą reprezentuję. Zgłoszenie kandydatów następuje w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego komunikatu na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jednorożec.
Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Wójt spośród zgłoszonych kandydatur.
 
Z-ca Wójta Gminy Jednorożec
mgr  Lilla Zabielska
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 8 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2021
 
 
Zarządzenie Nr 3/2021
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 8 stycznia 2021r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie organizacji zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) art. 5a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz.1057), oraz §8 pkt. 1 uchwały  nr SOK.0007.192.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”, zarządzam co następuje:
 
 
§1
 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie organizacji zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec, którego zasady określono w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
Ogłoszenie o konkursie o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu i stronie internetowej www.jednorozec.pl
 
§3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu.


Z-ca Wójta Gminy Jednorożec
mgr  Lilla Zabielska
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 8 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie organizacji zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Jednorożec (do pobrania)

WZÓR
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGOI O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)
(do pobrania)

WZÓR
OFERTAREALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/ OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWYZ DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) (do pobrania)
wyszukiwarka
szukaj