Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Jednorożec do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Zgodnie z art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378 ) obowiązkiem gminy jest:
 
zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także
do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom
i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży, o których mowa powyżej oraz rodzica na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.
Na terenie gminy Jednorożec dowożenie dzieci/uczniów niepełnosprawnych, będących mieszkańcami gminy oraz spełniających wyżej wymienione warunki wynikające z ustawy Prawo oświatowe, do przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i ośrodków - zwanych dalej szkołami - odbywa się w następujący sposób:
 
  1. Dowóz indywidualny przez rodziców/opiekunów - zwrot kosztów przewozu,
  2. Dowóz zbiorowy organizowany przez Gminę Jednorożec - bezpłatne przejazdy realizowane w systemie mikrobusowym,
  1. Dowożenie indywidualne. Zwrot kosztów dowożenia następuje na podstawie umowy zawartej z dyrektorem Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu działającego w imieniu wójta Gminy Jednorożec.
II. Dowożenie zbiorowe organizowane przez Gminę Jednorożec - bezpłatne przejazdy dzieci/uczniów niepełnosprawnych do szkół w systemie mikrobusowym do przedszkoli i szkół w Przasnyszu.
 
Wniosek o przewóz zorganizowany należy złożyć w Gminnym Zespole Oświaty w Jednorożcu najpóźniej do dnia 31 lipca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok szkolny objęty ww. wnioskiem. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ww. terminu. 
 
Wymagane dokumenty:
 
  1. Wniosek w sprawie przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2020 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2020 r. wraz z załącznikami do wniosku.
 
 
 
wyszukiwarka
szukaj