Przejdź do treści
! UWAGA !
|

2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jednorożec za rok 2018
 
 
 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 
Możliwość przetwarzania ww. rodzajów odpadów warunkują szczegółowe przepisy prawa (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, WPGO dla Mazowsza) oraz faktyczna dostępność informacji w danym regionie. Zmieszane odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Jednorożec przekazywane są do RIPOK-u wskazanego w WPGO dla Mazowsza (instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, której właścicielem jest firmaNOVAGO Sp. z o.o.). Odpady zielone powstające na terenie Gminy są zagospodarowane przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby za pośrednictwem procesu kompostowania. Natomiast pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych firmy zagospodarowują zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami i pozostałościami uregulowanymi prawnymi w tym zakresie.
 
 
 1.  Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
 
 • koszty utrzymania i bieżącej eksploatacji sprzętu wykonywanego na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi, koszty zagospodarowania odpadów komunalnych oraz koszty zakupu worków foliowych : 464 898,87 zł
 • koszt obsługi pracowniczej systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
  60 408,26 zł
 • koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: 1 742,92 zł
 • Σ = 527 050,05 zł
 
 1. Liczba mieszkańców:
5 511.
 
 
 
 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ww. ustawy.
 2.  
 
 
 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
 
Kod odpadu RODZAJ ODPADÓW  (KOD ODPADÓW) ILOŚĆ [Mg]
(20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 838,02
(15 01 02) Tworzywa sztuczne 102,16
(15 01 07) Opakowania ze szkła 80,90
(20 02 01) Odpady ulegające biodegradacji 22,08
(15 01 01) Opakowania z papieru i tektury 4,72
(20 01 01) Papier i tektura 16,79
(16 01 03) Zużyte opony 6,80
(20 01 21) Lampy fluorescencyjne i inne niż wymienione w 20 01 33 0,09
(20 01 23*) Urządzenia zawierające freony 0,97
(20 01 36) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 73,84
(20 01 35*) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 8,70
(17 01 01) Odpady budowlane i rozbiórkowe 152,50
(15 01 06) Zmieszane odpady opakowaniowe 2,86
( 20 01 34) Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,33
(16 06 04) Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03) 0,38
(20 03 99) Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 27,58
Σ 1338,72
       
 
 
 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetworzenia odpadów komunalnych pozostałości
  z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 2.  
 
 1. Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
  i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 69,26% przy dopuszczalnym poziomie – 40%,
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 38,67% przy minimalnym poziomie – 30,00%,
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  i odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych – 1,64 %.
 


/-/ Krzysztof Iwulski
Wójt Gminy Jednorożcu
wyszukiwarka
szukaj