Przejdź do treści
! UWAGA !
Nie zwlekaj! Narodowy Spis Powszechny kończy się juz 30 września 2021 roku!

2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jednorożec za rok 2018
 
 
 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 
Możliwość przetwarzania ww. rodzajów odpadów warunkują szczegółowe przepisy prawa (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, WPGO dla Mazowsza) oraz faktyczna dostępność informacji w danym regionie. Zmieszane odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Jednorożec przekazywane są do RIPOK-u wskazanego w WPGO dla Mazowsza (instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, której właścicielem jest firmaNOVAGO Sp. z o.o.). Odpady zielone powstające na terenie Gminy są zagospodarowane przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby za pośrednictwem procesu kompostowania. Natomiast pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych firmy zagospodarowują zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami i pozostałościami uregulowanymi prawnymi w tym zakresie.
 
 
 1.  Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
 
 • koszty utrzymania i bieżącej eksploatacji sprzętu wykonywanego na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi, koszty zagospodarowania odpadów komunalnych oraz koszty zakupu worków foliowych : 464 898,87 zł
 • koszt obsługi pracowniczej systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
  60 408,26 zł
 • koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: 1 742,92 zł
 • Σ = 527 050,05 zł
 
 1. Liczba mieszkańców:
5 511.
 
 
 
 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ww. ustawy.
 2.  
 
 
 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
 
Kod odpadu RODZAJ ODPADÓW  (KOD ODPADÓW) ILOŚĆ [Mg]
(20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 838,02
(15 01 02) Tworzywa sztuczne 102,16
(15 01 07) Opakowania ze szkła 80,90
(20 02 01) Odpady ulegające biodegradacji 22,08
(15 01 01) Opakowania z papieru i tektury 4,72
(20 01 01) Papier i tektura 16,79
(16 01 03) Zużyte opony 6,80
(20 01 21) Lampy fluorescencyjne i inne niż wymienione w 20 01 33 0,09
(20 01 23*) Urządzenia zawierające freony 0,97
(20 01 36) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 73,84
(20 01 35*) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 8,70
(17 01 01) Odpady budowlane i rozbiórkowe 152,50
(15 01 06) Zmieszane odpady opakowaniowe 2,86
( 20 01 34) Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,33
(16 06 04) Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03) 0,38
(20 03 99) Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 27,58
Σ 1338,72
       
 
 
 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetworzenia odpadów komunalnych pozostałości
  z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 2.  
 
 1. Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
  i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 69,26% przy dopuszczalnym poziomie – 40%,
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 38,67% przy minimalnym poziomie – 30,00%,
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  i odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych – 1,64 %.
 


/-/ Krzysztof Iwulski
Wójt Gminy Jednorożcu
wyszukiwarka
szukaj


bip


system informacji przestrzennej

segregacja odpadów

EKO informacje

gminna komisja roziwiązywania problemów

apteka
 
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.