Przejdź do treści
! UWAGA !
|

Świadczenie „Dobry Start” (300)

KOMUNIKAT Szanowni Państwo, od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane we wniosku.
W związku ze zmianą sposobu składania wniosków pracownicy ZUS będą zakładać zainteresowanym profile na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
Chcąc zapewnić wszystkim osobom, które będą składać wnioski, odpowiednie wsparcie i obsługę zapraszamy na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy PUE.
Termin dyżuru:
7 lipca 2021 roku w godzinach od 8:00 do 13:00.
Miejsce dyżuru:
Urząd Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec (sala konferencyjna).
 
W celu założenia lub potwierdzenia profilu PUE należy okazać dowód osobisty lub paszport i podać adres e-mail.
W celu złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start niezbędne są dane dotyczące:
  • wnioskodawcy,
  • dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia,
  • szkoły, do której uczęszcza dziecko,
  • numeru rachunku bankowego.
Świadczenie „Dobry Start” (300)
 
Komu przysługuje świadczenia z programu dobry start


Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start  przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Ważne!
- Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
- Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie dobry start przysługuje:

1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
2. osobom uczącym się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie) - raz w roku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Terminy składania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane :
- od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (za pomocą portalu Em@tia oraz bankowości elektronicznej),
- od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Podstawa prawna i wzory wniosku o świadczenie dobry start (300):
  • Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) 
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061). 

Więcej na https://www.mpips.gov.pl/DobryStart
 
wyszukiwarka
szukaj