Przejdź do treści
! UWAGA !
|

 Świadczenie pielęgnacyjne

ŚWIADCZENIE  PIELĘGNACYJNE

KOGO DOTYCZY
Świadczenie pielęgnacyjne  z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku
z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka* albo opiekunowi prawnemu**, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami (konieczność  stałej  lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji) albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 

 WYMAGANE  DOKUMENTY

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 2. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia(do wglądu).
 3. Załączniki:
 • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia lub orzeczenie o znacznym stopniu  niepełnosprawności dziecka powyżej 16 roku życia (oryginały).
 • Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (oryginał).
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu – pok. nr 5 (parter) – od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Ośrodka.
 
 OPŁATY
Złożenie wniosku wraz z załącznikami nie podlega opłatom.
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeśli Wnioskodawca złoży komplet dokumentów do 10 dnia danego miesiąca  wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 dnia danego miesiąca. Złożenie dokumentów po 10 dniu danego miesiąca powoduje wypłatę przysługującego świadczenia do 30 dnia następnego miesiąca. Sprawa zostaje rozstrzygnięta wydaniem decyzji administracyjnej.

Odbiór decyzji może nastąpić osobiście przez Wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

TRYB  ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w  terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA

Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jednorożcu – Pani Alicja Kamińska
pok. nr 4 (parter), tel. (29) 751-88-53.
 

UWAGI

 1. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodu.
 2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1830,00 zł miesięcznie.
 3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
*) Opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.
**) Opiekun prawny to osoba ustanowiona przez sąd opiekuńczy do sprawowania opieki nad małoletnim.
 1. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty,
 • dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu,
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.
 

PODSTAWA  PRAWNA

 • Art. 17 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228
  poz. 2255, z późniejszymi zmianami).
 • § 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu
  i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105 poz. 881).
 
wyszukiwarka
szukaj